ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБРАТНАТА ЛОГИСТИКА В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
обратна логистика, стратегии, мотиви за внедряване, бариери пред внедряване

Резюме
Целта на изследването е да се разкрият възможностите за внедряване на обратната логистика от предприятията в България. За постигането на целта са формулирани следните задачи: изясняване същността на понятията; адаптиране и прилагане на методика за изследване на възможностите за внедряване на обратната логистика в предприятията; определяне степента на важност на обратната логистика; провеждане на графичен и корелационен анализ на дългосрочните цели и изясняване ролята на обратната логистика в стратегията за развитие на предприятията; определяне и анализ на мотивите и бариерите пред внедряване на обратната логистика. Основната теза е, че внедряването на обратната логистика от българските предприятия не е приоритет в целите и стратегиите на висшия мениджмънт поради съществуващи външни и вътрешни бариери и в бъдеще ще се възприема като възможност за по-ефективното използване на влаганите ресурси и постигане на устойчив растеж. Резултатите показват, че изследваните субекти не могат еднозначно да определят ролята на обратната логистика за постигане на дългосрочните им цели и това рефлектира върху разработването на техните стратегии. Мотивите за внедряване на обратната логистика в българските предприятия се обособяват в три групи – обществени, маркетингови и резултативни, а водещите външни бариери са „Липсата на данъчни преференции” и „Административните спънки от институциите”. Основната вътрешна бариера е „Недостатъчната ангажираност на мениджмънта”

JEL Класификатор: М 11, Q 53, Q 56
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 27
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИОБЩАВАЩИЯТ БИЗНЕС – ИНСТРУМЕНТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

    В началото на 21 век в търсене на иновативни решения, свързани с устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж, се обръща особено внимание към уязвимите слоеве на населението с ниски доходи като източник на растеж. Два израза завоюват вниманието на изследователите в търсене на синергия ‒ приобщаващ бизнес (inclusive business) и дъното на ...

  • ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС И/ИЛИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ИДЕЯ

    Целта на студията е да се представят резултати от емпирично проучване на нагласите и намеренията на студенти от СА „Д. А. Ценов”, необходимите знания, умения и компетенции за стартиране на малък бизнес, на чиято база да се идентифицират възможности за позитивно въздействие върху предприемаческото поведение на студените. Във връзка с това са ...

  • УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОРГАНИЗАЦИИТЕ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

    Глобализацията на обществения и икономическия живот, ограничеността от ресурси за производство, все по-високите изисквания на потребителите налагат нов поглед към стандартите за качество. Управлението на качеството е свързано със спазването на определени стандарти на национално, европейско и международно равнище. Цел на студията е да се ...