ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВЕЛОСИПЕДИ

Автори

Ключови думи
корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие, заинтересовани страни, оценка на корпоративната социална отговорност

Резюме
Основната цел на студията е да се анализира и оцени степента, в която българските производители на велосипеди възприемат концепцията за социална отговорност в своите политики, планове и действия. В съответствие с така поставената цел са и задачите на изследването, включващи проучване на съществуващото научно и емпирично познание в областта на социалната отговорност, разработване на методически изследователски инструментариум, имплементиране на методиката в предприятията от изследваната индустрия и анализиране на получените резултати. Тезата, която е подложена на проверка, гласи, че българските предприятия, произвеждащи велосипеди, не се възползват от пълния потенциал на корпоративната социална отговорност като инструмент за постигане на техните стратегически цели. Резултатите от изследването намират израз в разработената отраслово ориентирана методика за оценка на корпоративната социална отговорност, която е апробирана в шест от съществуващите девет предприятия, произвеждащи велосипеди в България. Чрез анализ на получената информация е потвърдена изследователската теза и са идентифицирани основните силни и слаби страни на всяка от изследваните бизнес организации по отношение на тяхната социална отговорност

JEL Класификатор: М14
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ В УСЛОВИЯТА НА СИЛНО КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР

    През последните няколко години телекомуникационният сектор търпи бурно развитие. В условията на нарастваща конкуренция и налагане на нови регулаторни рамки от страна на институциите телеком операторите прилагат все по-иновативни подходи в борбата за всеки един потребител. Целта на настоящото изследване е да се представят системите за подпомагане ...

  • ЕТИКА И КОМПЕТЕНТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО

    Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти, свързани с мястото на етиката и компетентността в управлението. Във връзка с това основните задачи са да се проучи и да се определи значението на проблема, да се разкрият основните възможности, които дават етиката и компетентността за по-устойчив управленски процес и да се ...

  • ПРОУЧВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНОВАТИВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ КАТО ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ОКС „БАКАЛАВЪР” ‒ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ” И „СТРАТЕГИЧЕСКО И БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ”

    Основна цел на студията е да проучи приложимостта на електронните обучителни платформи като подходящ иновативен инструмент, който да подпомогне обучението в ОКС „бакалавър” – „Публична администрация” и „Стратегическо и бизнес планиране”. Задачите са свързани с: извеждане на потребителските характеристики на студентите; изследване на потребителски ...