МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛИЧИЯ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ОТПЕЧАТЪКА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Автори

Ключови думи
парникови газове, селско стопанство, оценка на жизнения цикъл, въглероден отпечатък на продукта

Резюме
Основната цел на настоящото изследване е проучване на съществуващите методики за оценка на въглеродния отпечатък и възможностите за тяхното приложение в селското стопанство на България. Поставени са следните задачи: проучване на съществуващите стандарти; систематизиране на подход за изчисляване на въглеродния отпечатък на продукта; разграничаване на понятията „екологичен“ и „въглероден“ отпечатък; проучване на възможностите за прилагане на анализа на жизнения цикъл в селското стопанство; установяване степента на разпространение на екологичните декларации в българското селско стопанство и отправяне на препоръки за подобряване на действащите методики за измерване на въглеродния отпечатък. Тезата е, че въглеродният отпечатък от селското стопанство трябва да отчита и отрицателните, и положителните въздействия върху околната среда.

На база проучването са постигнати следните резултати: изяснени са основните понятия и е систематизиран подходът за изчисляване на въглеродния отпечатък. Направен е анализ на екологичния отпечатък на България. Установено е, че анализът на жизнения цикъл може да се прилага в селското стопанство. Екологичните декларации не са широко разпространени в България, а в селско стопанство – няма нито една организация с такава декларация. Направено е предложение за подобряване на действащите методики за оценка на въглеродния отпечатък чрез отчитане на формираните запаси от въглерод

JEL Класификатор: Q54, Q58
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 27
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС И/ИЛИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ИДЕЯ

    Целта на студията е да се представят резултати от емпирично проучване на нагласите и намеренията на студенти от СА „Д. А. Ценов”, необходимите знания, умения и компетенции за стартиране на малък бизнес, на чиято база да се идентифицират възможности за позитивно въздействие върху предприемаческото поведение на студените. Във връзка с това са ...

  • ЕТИКА И КОМПЕТЕНТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО

    Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти, свързани с мястото на етиката и компетентността в управлението. Във връзка с това основните задачи са да се проучи и да се определи значението на проблема, да се разкрият основните възможности, които дават етиката и компетентността за по-устойчив управленски процес и да се ...

  • ПРОУЧВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНОВАТИВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ КАТО ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ОКС „БАКАЛАВЪР” ‒ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ” И „СТРАТЕГИЧЕСКО И БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ”

    Основна цел на студията е да проучи приложимостта на електронните обучителни платформи като подходящ иновативен инструмент, който да подпомогне обучението в ОКС „бакалавър” – „Публична администрация” и „Стратегическо и бизнес планиране”. Задачите са свързани с: извеждане на потребителските характеристики на студентите; изследване на потребителски ...