ЕТИКА И КОМПЕТЕНТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО

Автори

Ключови думи
етика, етични отношения, компетентност, емоционална култура

Резюме
Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти, свързани с мястото на етиката и компетентността в управлението. Във връзка с това основните задачи са да се проучи и да се определи значението на проблема, да се разкрият основните възможности, които дават етиката и компетентността за по-устойчив управленски процес и да се предложат идеи за ефективно прилагане на етичността и компетентността в организационното развитие. Научноизследователската теза, която се защитава, е свързана с възможността да се изградят добри управленски практики за въздействие върху поведението, основани на компетентност и етични отношения, като се използва адекватно обучение в етично поведение и се разработи подходящ етичен кодекс. Въз основа на изследването са постигнати следните основни резултати: теоретично са обобщени концептуални постановки за етиката и компетентността в съвременното управление, откроени са ролята и значението на етичните отношения и компетентността за ефективното общуване в организациите, направени са препоръки за прилагане на добри управленски практики, създаващи благоприятен социално-психологически климат за работа

JEL Класификатор: A13, Z13
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 25
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ В ОКС „МАГИСТЪР” РЕДОВНА ФОРМА

    Настоящото изследване е ориентирано към проучване на възможностите за подобряване условията за научни изследвания на студентите в ОКС „магистър” редовна форма и на перспективите за бъдещо по-мащабно включване на този компонент при обучението. Съхраняването и развитието на позицията на СА „Д. А. Ценов” на пазара на образователни продукти за ОКС ...

  • УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОРГАНИЗАЦИИТЕ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

    Глобализацията на обществения и икономическия живот, ограничеността от ресурси за производство, все по-високите изисквания на потребителите налагат нов поглед към стандартите за качество. Управлението на качеството е свързано със спазването на определени стандарти на национално, европейско и международно равнище. Цел на студията е да се ...

  • НОРМАТИВНА И МЕТОДОЛОГИЧНА РАМКА НА ПЛАНОВАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ

    Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на нормативната и методологична рамка на плановата дейност в България. Обект на изследване е плановата дейност в областта на регионалното развитие в РБългария, а предмет ‒ нормативната и методологичната рамка, в която се подготвят документите за стратегическо ...