ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ В УСЛОВИЯТА НА СИЛНО КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР

Автори

Ключови думи
системи за подпомагане на оперативните дейности – OSS; системи за подпомагане на бизнес дейностите – BSS; софтуерно-дефинирани мрежи – SDN; виртуализация на мрежови функции – NFV

Резюме
През последните няколко години телекомуникационният сектор търпи бурно развитие. В условията на нарастваща конкуренция и налагане на нови регулаторни рамки от страна на институциите телеком операторите прилагат все по-иновативни подходи в борбата за всеки един потребител.

Целта на настоящото изследване е да се представят системите за подпомагане на оперативните и бизнес дейности (OSS/BSS) като един от най-важните компоненти на съвременния телекомуникационен бизнес в условията на информационно и свързано общество.

За постигането на така поставената цел е необходимо да се решат следните задачи: да се дефинира „свързаното общество” и факторите за неговото възникване; да се анализира текущото състояние на телекомуникационния бизнес в България; да се представят основните функции на OSS/BSS системите и бизнес процесите, които те автоматизират; да се разкрият проблемите и предизвикателствата пред OSS/BSS системите при пускането на нови услуги на пазара и внедряването на нови технологични решения.

Изследователската теза може да се дефинира по следния начин: съвременният телекомуникационен бизнес не би могъл да има конкуретни предимства без добре функциониращи и адаптирани към пазара OSS/BSS системи

JEL Класификатор: L63, L86
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 25
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВЕЛОСИПЕДИ

    Основната цел на студията е да се анализира и оцени степента, в която българските производители на велосипеди възприемат концепцията за социална отговорност в своите политики, планове и действия. В съответствие с така поставената цел са и задачите на изследването, включващи проучване на съществуващото научно и емпирично познание в областта на ...

  • НОРМАТИВНА И МЕТОДОЛОГИЧНА РАМКА НА ПЛАНОВАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ

    Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на нормативната и методологична рамка на плановата дейност в България. Обект на изследване е плановата дейност в областта на регионалното развитие в РБългария, а предмет ‒ нормативната и методологичната рамка, в която се подготвят документите за стратегическо ...

  • МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛИЧИЯ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ОТПЕЧАТЪКА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

    Основната цел на настоящото изследване е проучване на съществуващите методики за оценка на въглеродния отпечатък и възможностите за тяхното приложение в селското стопанство на България. Поставени са следните задачи: проучване на съществуващите стандарти; систематизиране на подход за изчисляване на въглеродния отпечатък на продукта; разграничаване ...