ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ В ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ

Автори

Ключови думи
продължаващо обучение, интерактивни методи, преподаване, знания, компетенции

Резюме
Настоящата студия представя резултатите от проведено изследване на приложението на интерактивните методи на преподаване в продължаващото обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” ‒ Свищов. Изследването е насочено към приложението на интерактивните методи на преподаване на основата на съвременни електронни средства в продължаващото обучение. За целта по проблема са проучени теория, стратегически и др. планови документи на национално и европейско ниво. Проведено е емпирично изследване за проучване мнението на обучаващите се в различните структури на продължаващо обучение в Стопанската академия относно приложението на интерактивните методи на преподаване. Получените резултати са основа за формулиране на изводи и предложения за подобряване на продължаващото обучение. Основната изследователска теза е, че приложението на интерактивните методи на преподаване е модерен подход, чието широко приложение и непрекъснато усъвършенстване в продължаващото обучение на Стопанската академия ще допринесе за формирането на адекватни професионални компетенции у обучаемите и ще увеличи възможностите им на трудовия пазар и в конкретната професионална дейност

JEL Класификатор: A29, D83, I21, J24
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

    Изследователската теза на настоящата разработка е, че в условията на високотехнологично икономическо развитие все повече нарастват изискванията към специалистите по търговия и туризъм, поради което е наложително осигуряване на достъп до информационно-образователните ресурси, разширяващи теоретичното и практическото познание на търговската и ...

  • ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС И/ИЛИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ИДЕЯ

    Целта на студията е да се представят резултати от емпирично проучване на нагласите и намеренията на студенти от СА „Д. А. Ценов”, необходимите знания, умения и компетенции за стартиране на малък бизнес, на чиято база да се идентифицират възможности за позитивно въздействие върху предприемаческото поведение на студените. Във връзка с това са ...

  • ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ КАТО ЧАСТ ОТ ПЛАНОВАТА СИСТЕМА

    Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено проучване и анализ на спецификите, практиките, нормативните и методологични предпоставки и ограничения на пространственото планиране като условие за постигане на икономически растеж и устойчиво развитие. Обект на изследване е процесът по пространствено планиране и възможностите за ...