МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ

Автори

Ключови думи
мултимедия, мултимедийна технология, мултимедийна презентация, интерактивни методи на обучение

Резюме
Основна цел на настоящото научно изследване е оценка на степента на ефективност от използването на нови и иновативни техники за обучение и очертаване на възможностите за превръщането им в инструмент за проявяване на активност и инициативност от страна на студентите при усвояване на нови знания. Изпълнението на поставената цел е постигнатo посредством: теоретично изследване на съвременните иновативни техники за преподаване; апробиране на мултимедийни продукти в процеса на обучение; измерване степента на въздействие на мултимедийните технологии върху степента на възприемане на преподавания материал посредством анкетно проучване; оценка на необходимостта от прилагане в процеса на обучение на студентите на мултимедийни технологии с цел повишаване ефективността и степента на възприемане на специфични знания.

Работната теза на настоящото изследване е формулирана по следния начин: „Прилагането на мултимедийни технологии в процеса на обучение спомага за повишаване на неговата ефективност чрез постигането на синергичен ефект между различните методи и техники на преподаване и създаването на условия за превръщане на студентите в равноправни участници в учебния процес”. Анализът на резултатите от изследването позволи да се направи оценка на степента на ефективност на обучението и усвояването на нови знания при използването на мултимедийни технологии. Направените изводи от анкетното проучване доказват, че поставената от екипа теза, има реално практикоприложно значение и са насочени към повишаване качеството на учебния процес

JEL Класификатор: I2, I20
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ В ОКС „МАГИСТЪР” РЕДОВНА ФОРМА

    Настоящото изследване е ориентирано към проучване на възможностите за подобряване условията за научни изследвания на студентите в ОКС „магистър” редовна форма и на перспективите за бъдещо по-мащабно включване на този компонент при обучението. Съхраняването и развитието на позицията на СА „Д. А. Ценов” на пазара на образователни продукти за ОКС ...

  • МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН, БАЗИРАН НА СОЦИАЛНИЯ КОНСТРУКТИВИЗЪМ, ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА, ПОСЕЩАЕМОСТТА И УСПЕВАЕМОСТТА В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

    В студията се изследва възможността за въвеждане на методика, базирана на социалния конструктивизъм, за изучаване на английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът се основава на обучение в нова, реална ситуация, в която обучаемите придобиват опит и знания от сценарийно обучение, чиято цел е да подобри мотивацията им. Основните ...

  • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

    Изследователската теза на настоящата разработка е, че в условията на високотехнологично икономическо развитие все повече нарастват изискванията към специалистите по търговия и туризъм, поради което е наложително осигуряване на достъп до информационно-образователните ресурси, разширяващи теоретичното и практическото познание на търговската и ...