ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС И/ИЛИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ИДЕЯ

Автори

Ключови думи
малък бизнес; предприемачество; предприемачески нагласи; знания, умения и компетенции, студенти

Резюме
Целта на студията е да се представят резултати от емпирично проучване на нагласите и намеренията на студенти от СА „Д. А. Ценов”, необходимите знания, умения и компетенции за стартиране на малък бизнес, на чиято база да се идентифицират възможности за позитивно въздействие върху предприемаческото поведение на студените. Във връзка с това са поставени няколко задачи: да се проучи мнението на респондентите, да се състави профил на студентите от позициите на дефинираната проблематика и да се предложат идеи за адекватни въздействия. Основната научноизследователска теза, която се защитава, е, че чрез изследване и идентифициране на предприемаческите нагласи и намерения, притежаваните от студентите и необходимите за успешното управление на собствен бизнес знания и умения е възможно да се създадат предпоставки, включително и чрез обучение, за по-успешна реализация на предприемачески инициативи. Въз основа на изследването са постигнати следните основни резултати: проучено е мнението на респондентите, съставен е профил на студентите, идентифицирани са възможности за повишаване на нагласите, знанията, уменията и компетенциите на студентите за стартиране на собствен бизнес и/или реализиране на предприемаческа идея

JEL Класификатор: A22, A23, L26
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 29
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН, БАЗИРАН НА СОЦИАЛНИЯ КОНСТРУКТИВИЗЪМ, ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА, ПОСЕЩАЕМОСТТА И УСПЕВАЕМОСТТА В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

    В студията се изследва възможността за въвеждане на методика, базирана на социалния конструктивизъм, за изучаване на английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът се основава на обучение в нова, реална ситуация, в която обучаемите придобиват опит и знания от сценарийно обучение, чиято цел е да подобри мотивацията им. Основните ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ В ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ

    Настоящата студия представя резултатите от проведено изследване на приложението на интерактивните методи на преподаване в продължаващото обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” ‒ Свищов. Изследването е насочено към приложението на интерактивните методи на преподаване на основата на съвременни електронни средства в продължаващото ...

  • ЕТИКА И КОМПЕТЕНТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО

    Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти, свързани с мястото на етиката и компетентността в управлението. Във връзка с това основните задачи са да се проучи и да се определи значението на проблема, да се разкрият основните възможности, които дават етиката и компетентността за по-устойчив управленски процес и да се ...