ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ В ОКС „МАГИСТЪР” РЕДОВНА ФОРМА

Автори

Ключови думи
инфраструктурни проекти, обучение, ОКС „магистър”, материална база, научни изследвания

Резюме
Настоящото изследване е ориентирано към проучване на възможностите за подобряване условията за научни изследвания на студентите в ОКС „магистър” редовна форма и на перспективите за бъдещо по-мащабно включване на този компонент при обучението. Съхраняването и развитието на позицията на СА „Д. А. Ценов” на пазара на образователни продукти за ОКС „магистър” налага постоянното търсене и използване на различни възможности за повишаване качеството на елементите на образователния процес. Проучване възможностите за бъдещото по-широко интегриране на научните изследвания със студентите при тяхното обучение е предпоставка за подобряване конкурентоспособността в бъдеще. Устойчивостта на резултатите от изследването се гарантира посредством внедряване на получените резултати, идеи и предложения в науката, практиката и учебния процес. На първо място, допълват се теоретичните изследвания в сферата на предоставянето на образователни продукти/услуги за ОКС „магистър”. На второ място са реализирани конкретни мерки за усъвършенстване на материалната база и инфраструктурата, използвана при обучението. На трето място са съставени възможни решения за по-пълно интегриране на научните изследвания със студентите в ОКС „магистър” редовна форма към цялостния процес на тяхното обучение

JEL Класификатор: A-20
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 25
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • НОРМАТИВНА И МЕТОДОЛОГИЧНА РАМКА НА ПЛАНОВАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ

    Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на нормативната и методологична рамка на плановата дейност в България. Обект на изследване е плановата дейност в областта на регионалното развитие в РБългария, а предмет ‒ нормативната и методологичната рамка, в която се подготвят документите за стратегическо ...

  • ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВЕЛОСИПЕДИ

    Основната цел на студията е да се анализира и оцени степента, в която българските производители на велосипеди възприемат концепцията за социална отговорност в своите политики, планове и действия. В съответствие с така поставената цел са и задачите на изследването, включващи проучване на съществуващото научно и емпирично познание в областта на ...

  • ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ В УСЛОВИЯТА НА СИЛНО КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР

    През последните няколко години телекомуникационният сектор търпи бурно развитие. В условията на нарастваща конкуренция и налагане на нови регулаторни рамки от страна на институциите телеком операторите прилагат все по-иновативни подходи в борбата за всеки един потребител. Целта на настоящото изследване е да се представят системите за подпомагане ...