УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Автори

Ключови думи
е-обучение, информационни и комуникационни технологии, интерактивно обучение, уеббазирано обучение

Резюме
Изследователската теза на настоящата разработка е, че в условията на високотехнологично икономическо развитие все повече нарастват изискванията към специалистите по търговия и туризъм, поради което е наложително осигуряване на достъп до информационно-образователните ресурси, разширяващи теоретичното и практическото познание на търговската и туристическата теория и практика във всички степени на висшето образование.

Основната цел на проучването е, чрез ситуационен анализ на прилаганите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в обучението на студентите, обучавани от катедра „Търговски и туристически бизнес” в трите степени на обучение, да се изведат основни препоръки за усъвършенстване.

За постигане на целта изследователите си поставят следните задачи: да се представят наложилите се в практиката на преподаване ИКТ; да се представят положителните практики в използването на ИКТ в обучението на студентите от специалности „Икономика на търговията” и „Икономика на туризма”; да се проучат използваните ИКТ и ресурси в обучението на докторанти в докторски програми „Икономика и управление” (Търговия) и (Туризъм).

В резултат на изследването се достига до няколко основни извода, като водещият е, че използването на професионално насочени пакети програми предоставя възможност на обучаемите да работят с тях по всяко време на обучението си, както и след него

JEL Класификатор: L81
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 29
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН, БАЗИРАН НА СОЦИАЛНИЯ КОНСТРУКТИВИЗЪМ, ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА, ПОСЕЩАЕМОСТТА И УСПЕВАЕМОСТТА В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

    В студията се изследва възможността за въвеждане на методика, базирана на социалния конструктивизъм, за изучаване на английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът се основава на обучение в нова, реална ситуация, в която обучаемите придобиват опит и знания от сценарийно обучение, чиято цел е да подобри мотивацията им. Основните ...

  • МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ

    Основна цел на настоящото научно изследване е оценка на степента на ефективност от използването на нови и иновативни техники за обучение и очертаване на възможностите за превръщането им в инструмент за проявяване на активност и инициативност от страна на студентите при усвояване на нови знания. Изпълнението на поставената цел е постигнатo ...

  • ЕТИКА И КОМПЕТЕНТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО

    Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти, свързани с мястото на етиката и компетентността в управлението. Във връзка с това основните задачи са да се проучи и да се определи значението на проблема, да се разкрият основните възможности, които дават етиката и компетентността за по-устойчив управленски процес и да се ...