ПРОУЧВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНОВАТИВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ КАТО ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ОКС „БАКАЛАВЪР” ‒ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ” И „СТРАТЕГИЧЕСКО И БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ”

Автори

Ключови думи
уеб 2 обучение, иновативни образователни платформи, анализ

Резюме
Основна цел на студията е да проучи приложимостта на електронните обучителни платформи като подходящ иновативен инструмент, който да подпомогне обучението в ОКС „бакалавър” – „Публична администрация” и „Стратегическо и бизнес планиране”. Задачите са свързани с: извеждане на потребителските характеристики на студентите; изследване на потребителски нагласи към предлаганите онлайн допълнителни електронни ресурси; оценяване удовлетвореността на студентите, обучавани в ОКС „бакалавър” по „Публична администрация” и по „Стратегическо и бизнес планиране” от прилагането на иновативните образователни платформи и дефиниране на конкретни препоръки и мерки за повишаване на удовлетвореността на студентите от електронните обучителни ресурси. Тезата е, че специализираните електронни обучителни платформи са приложими като иновативен инструмент, който да подпомага обучението в ОКС „бакалавър” – „Публична администрация” и „Стратегическо и бизнес планиране”, като повишава качеството на придобитите знания и практически умения на студентите в хода на учебния процес и увеличава тяхната конкурентоспособност на пазара на труда. В студията са систематизирани резултатите от количествения анализ на нагласите на студентите спрямо допълнителното е-обучение. За решаване на разкритите от проучването проблеми са изведени конкретни препоръки и мерки, които да подпомогнат създаването на креативен учебен процес

JEL Класификатор: О32, О38
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН, БАЗИРАН НА СОЦИАЛНИЯ КОНСТРУКТИВИЗЪМ, ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА, ПОСЕЩАЕМОСТТА И УСПЕВАЕМОСТТА В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

    В студията се изследва възможността за въвеждане на методика, базирана на социалния конструктивизъм, за изучаване на английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът се основава на обучение в нова, реална ситуация, в която обучаемите придобиват опит и знания от сценарийно обучение, чиято цел е да подобри мотивацията им. Основните ...

  • ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ В УСЛОВИЯТА НА СИЛНО КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР

    През последните няколко години телекомуникационният сектор търпи бурно развитие. В условията на нарастваща конкуренция и налагане на нови регулаторни рамки от страна на институциите телеком операторите прилагат все по-иновативни подходи в борбата за всеки един потребител. Целта на настоящото изследване е да се представят системите за подпомагане ...

  • ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВЕЛОСИПЕДИ

    Основната цел на студията е да се анализира и оцени степента, в която българските производители на велосипеди възприемат концепцията за социална отговорност в своите политики, планове и действия. В съответствие с така поставената цел са и задачите на изследването, включващи проучване на съществуващото научно и емпирично познание в областта на ...