МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН, БАЗИРАН НА СОЦИАЛНИЯ КОНСТРУКТИВИЗЪМ, ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА, ПОСЕЩАЕМОСТТА И УСПЕВАЕМОСТТА В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Автори

Ключови думи
планиране, мултидисциплинарност, социален конструктивизъм, мотивация, успеваемост

Резюме
В студията се изследва възможността за въвеждане на методика, базирана на социалния конструктивизъм, за изучаване на английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът се основава на обучение в нова, реална ситуация, в която обучаемите придобиват опит и знания от сценарийно обучение, чиято цел е да подобри мотивацията им. Основните цели на изследването са да се проучат иновативни методи в областта на чуждоезиковото обучение, да се проучат средствата за ефективно обвързване на студентите бакалавърско обучение с преподаването на специализиран чужд език и да се създаде и апробира методическа рамка за прилагането на тези съвременни методи в обучението на студентите. За постигане на целите са формулирани конкретни задачи за анализ на текущото състояние и проблемите, свързани с обучението във ВУЗ; преглед на съществуващата научна литература по методика на обучението; селекция на иновативни методи и създаване на методическа рамка за прилагането им в обучението и апробиране на новата методика с целеви групи от обучаеми и анализ на резултатите. Изследователската теза е, че за повишаване на мотивацията за учене, ангажираността на обучаемите с учебния процес, а оттам – и тяхната успеваемост вчастност и качеството на обучението като цяло може да бъдат въведени иновативни методи на обучение, чрез които ще се постигне развитие на уменията на обучаемите за работа по конкретни задачи в екип, ще се отчита личният напредък посредством оценки от партньори и от преподавателя и ще се въвеждат разнообразни продуктивни речеви и писмени дейности. Анализът на постигнатите резултати доказва, че базираната на социалния конструктивизъм методика за изучаване на английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход води до повишаване на мотивацията и ангажираността на обучаемите, посещаемостта на занятията и в крайна сметка – степента на овладяване на чуждоезиковите знания и умения и успеваемостта на обучаемите

JEL Класификатор: A22, A12
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 22
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛИЧИЯ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ОТПЕЧАТЪКА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

    Основната цел на настоящото изследване е проучване на съществуващите методики за оценка на въглеродния отпечатък и възможностите за тяхното приложение в селското стопанство на България. Поставени са следните задачи: проучване на съществуващите стандарти; систематизиране на подход за изчисляване на въглеродния отпечатък на продукта; разграничаване ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ В ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ

    Настоящата студия представя резултатите от проведено изследване на приложението на интерактивните методи на преподаване в продължаващото обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” ‒ Свищов. Изследването е насочено към приложението на интерактивните методи на преподаване на основата на съвременни електронни средства в продължаващото ...

  • УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОРГАНИЗАЦИИТЕ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

    Глобализацията на обществения и икономическия живот, ограничеността от ресурси за производство, все по-високите изисквания на потребителите налагат нов поглед към стандартите за качество. Управлението на качеството е свързано със спазването на определени стандарти на национално, европейско и международно равнище. Цел на студията е да се ...