МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН, БАЗИРАН НА СОЦИАЛНИЯ КОНСТРУКТИВИЗЪМ, ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА, ПОСЕЩАЕМОСТТА И УСПЕВАЕМОСТТА В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Автори

Ключови думи
планиране, мултидисциплинарност, социален конструктивизъм, мотивация, успеваемост

Резюме
В студията се изследва възможността за въвеждане на методика, базирана на социалния конструктивизъм, за изучаване на английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът се основава на обучение в нова, реална ситуация, в която обучаемите придобиват опит и знания от сценарийно обучение, чиято цел е да подобри мотивацията им. Основните цели на изследването са да се проучат иновативни методи в областта на чуждоезиковото обучение, да се проучат средствата за ефективно обвързване на студентите бакалавърско обучение с преподаването на специализиран чужд език и да се създаде и апробира методическа рамка за прилагането на тези съвременни методи в обучението на студентите. За постигане на целите са формулирани конкретни задачи за анализ на текущото състояние и проблемите, свързани с обучението във ВУЗ; преглед на съществуващата научна литература по методика на обучението; селекция на иновативни методи и създаване на методическа рамка за прилагането им в обучението и апробиране на новата методика с целеви групи от обучаеми и анализ на резултатите. Изследователската теза е, че за повишаване на мотивацията за учене, ангажираността на обучаемите с учебния процес, а оттам – и тяхната успеваемост вчастност и качеството на обучението като цяло може да бъдат въведени иновативни методи на обучение, чрез които ще се постигне развитие на уменията на обучаемите за работа по конкретни задачи в екип, ще се отчита личният напредък посредством оценки от партньори и от преподавателя и ще се въвеждат разнообразни продуктивни речеви и писмени дейности. Анализът на постигнатите резултати доказва, че базираната на социалния конструктивизъм методика за изучаване на английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход води до повишаване на мотивацията и ангажираността на обучаемите, посещаемостта на занятията и в крайна сметка – степента на овладяване на чуждоезиковите знания и умения и успеваемостта на обучаемите

JEL Класификатор: A22, A12
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 22
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРОУЧВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНОВАТИВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ КАТО ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ОКС „БАКАЛАВЪР” ‒ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ” И „СТРАТЕГИЧЕСКО И БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ”

    Основна цел на студията е да проучи приложимостта на електронните обучителни платформи като подходящ иновативен инструмент, който да подпомогне обучението в ОКС „бакалавър” – „Публична администрация” и „Стратегическо и бизнес планиране”. Задачите са свързани с: извеждане на потребителските характеристики на студентите; изследване на потребителски ...

  • ЕТИКА И КОМПЕТЕНТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО

    Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти, свързани с мястото на етиката и компетентността в управлението. Във връзка с това основните задачи са да се проучи и да се определи значението на проблема, да се разкрият основните възможности, които дават етиката и компетентността за по-устойчив управленски процес и да се ...

  • МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ

    Основна цел на настоящото научно изследване е оценка на степента на ефективност от използването на нови и иновативни техники за обучение и очертаване на възможностите за превръщането им в инструмент за проявяване на активност и инициативност от страна на студентите при усвояване на нови знания. Изпълнението на поставената цел е постигнатo ...