ГЛОБАЛНИЯТ ВАЛУТЕН ПАЗАР И РЕЗЕРВНИТЕ ВАЛУТИ – МАКРОФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

Автори

Ключови думи
валутни пазари, резервни валути

Резюме
Обект на изследване в студията е валутният пазар, а предмет – факторите за влияние върху обменните курсове на водещите световни резервни валути. Във фокуса на анализа е тезата за нарастващата роля на резервните валути за експанзията на сделките на валутните пазари при запазване на тяхната способност да ребалансират диспропорциите в търговските потоци чрез механизма на плаващите валутни курсове. Целта на студията е да представи актуалната гледна точка за оценка на факторите, влияещи върху обменните курсове на световните резервни валути, явяващи се и основа на преобладаващия обем от сделки на световните валутни пазари.

JEL Класификатор: F31, F32, F37
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПОДХОДИ И МОДЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

    Проблемите, свързани с управлението на банковата ликвидност и тър­сене­то на оптимални за банките нива на ликвидни активи, придобиват изключи­телна актуалност и са обект на интерес както за регулаторните органи и изследо­ва­те­ли­те в областта на банковото дело, така и за широката общественост. Актуалността на тези проблеми произтича от значението ...

  • МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ДЪЛГА И ДЪЛГОВАТА КРИЗА (методически аспекти)

    Обект на изследване в студията е публичният дълг, а предмет – инструментите за измерване (мониторинг), оценка и анализ на дълга в условията на разрастваща се глобална дългова криза. Във фокуса на анализа са две работни хипотези: Първо. Определянето на състоянието във външния сектор на икономиката е функция на кумулативния израз на салдата по ...

  • ПРАКТИКАТА НА ОБЩИНИТЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014–2020 ГОДИНА

    Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на плановата практика на общините в България по разработване на планови документи за новия програмен период 2014–2020 г. Обект на изследване са общинските планове за развитие (ОПР) за периода 2014–2020 година на всички 264 общини в страната, а предмет – качеството на ОПР ...