ИНОВАЦИИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР

Автори

Ключови думи
иновации, Стратегия „Европа 2020”, Програма „Хоризонт 2020”, аграрен сектор

Резюме
Устойчивото развитие на европейския аграрен сектор има за цел постоянно подобряване качеството на живота и благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения. То е насочено към установяване на връзка между икономически напредък, опазване на околната среда и постигане на социална справедливост.

Настоящата разработка има за цел проучване на иновациите в икономиката (в т.ч. в аграрния сектор) в контекста на Стратегия „Европа 2020” за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Нейното изпълнение се дефинира със следните задачи: проучване на теорията и практиката за изясняване на спецификата и понятийния апарат относно иновациите в икономиката (в т.ч. в аграрния сектор); идентифициране на факторите, налагащи въвеждането на иновации (в т.ч. в аграрния сектор); отразяване на европейската политика в областта на иновациите (в т.ч. в аграрния сектор); предложения и изводи относно въвеждането на иновации в аграрния сектор за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Обект на изследване са иновациите в икономиката и вчастност иновациите в аграрния сектор (предмет на изследване).

Изследователската теза произтича от необходимостта за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж от приложението на иновациите в контекста на Стратегия „Европа 2020”. От тази позиция е необходимо стимулиране развитието на конкурентоспособно и устойчиво селско и горско стопанство, което „постига повече с по-малко” в хармония с околната среда.

JEL Класификатор: O31, O44, Q01, Q16, Q18
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 29
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРСИИТЕ: ЕВОЛЮЦИЯ, КОНЦЕПЦИЯ, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

    Съвременният софтуер става все по-сложен, опитвайки се да отговаря в пълна степен на непрекъснато нарастващите изисквания на потребителите. Поради тази причина едно от основните предизвикателства пред управлението на софтуерните проекти е мащабирането на процеса по разработката, така че в него да участват множество разработчици, независимо от ...

  • ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА КЛИЕНТСКИТЕ РЕАКЦИИ ЧРЕЗ ИНКРЕМЕНТАЛНО МОДЕЛИРАНЕ

    Традиционните модели за предсказване на потребителската реакция изхождат от презумпцията, че ефикасността на маркетинговите кампании може да бъде измерена чрез оценяване на индивидуалната вероятност за реакция. Този подход изглежда логичен и в повечето случаи води до по-добри резултати от случайното таргетиране. Фундаменталeн проблем при тези ...

  • ГЛОБАЛНИЯТ ВАЛУТЕН ПАЗАР И РЕЗЕРВНИТЕ ВАЛУТИ – МАКРОФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

    Обект на изследване в студията е валутният пазар, а предмет – факторите за влияние върху обменните курсове на водещите световни резервни валути. Във фокуса на анализа е тезата за нарастващата роля на резервните валути за експанзията на сделките на валутните пазари при запазване на тяхната способност да ребалансират диспропорциите в търговските ...