ИЗСЛЕДВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
публична администрация, областна администрация, процеси, оценка, административен капацитет

Резюме
Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на административния капацитет на областните управи в България. Предметът на изследване е вътрешноорганизационното функциониране на областните администрации в светлината на концепцията за непрекъснато усъвършенстване на работните процеси и повишаване на административния капацитет. Изследването е базирано на разработена от авторския колектив обективна методика, включваща многокритериална система за оценка на административния капацитет. Получените резултати са основа за извеждане на добри практики и изготвяне на препоръки за бъдещи действия, насочени към създаване на стандарти за качество и ефективност на процесите в тези териториални структури. Основната изследователска теза е, че публичният сектор у нас има значителен потенциал за усъвършенстване и стандартизиране на вътрешноорганизационните си процеси, което в дългосрочен аспект влияе не само върху качеството на предоставяните публични услуги, но и върху регионалното развитие.

JEL Класификатор: H83, P21
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ОЦЕНЯВАНЕ ФАКТОРНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ РАЗМЕРА И ПАДЕЖНИЯ ПРОФИЛ НА БАНКОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ

    През последните две десетилетия съществено нарастват теоретичните и практико-приложните изследвания на влиянието, което оказват ключови детерминанти върху предлагането на банкови потребителски кредити. От оптималното структуриране на кредитните сделки зависи не само тяхната доходност, но и нивото на кредитен риск. Това твърдение, разбира се, не ...

  • ПРИНЦИПИ НА ОТГОВОРНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ – КОНЦЕПЦИЯ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВПЛИТАНЕ В ПРОГРАМИТЕ ПО ИКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

    Констатациите за неефективната връзка между образование и бизнес извеждат на преден план нуждата от по-тесни контакти на образователните институции с всички заинтересовани страни в процеса на формиране образа на ефективен и социално отговорен мениджър, съответстващ на изискванията на глобализиращи се бизнес през XXI век. Цел на изследването е да ...

  • ПРАКТИКАТА НА ОБЩИНИТЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014–2020 ГОДИНА

    Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на плановата практика на общините в България по разработване на планови документи за новия програмен период 2014–2020 г. Обект на изследване са общинските планове за развитие (ОПР) за периода 2014–2020 година на всички 264 общини в страната, а предмет – качеството на ОПР ...