СЦЕНАРИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ И ВЪЗМОЖНИТЕ ИМ ЕФЕКТИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Автори

Ключови думи
ЕС, ПЧИ, външна търговия, интеграция, сценарии

Резюме
Реалностите в Европейския съюз подсказват за необходимостта от разглеждането на различни варианти за бъдещото развитие на европейската интеграция. Участието на Р България в единния пазар я прави част от едно много по-голямо пространство, което пряко влияе върху икономическите процеси в страната. Поради тази причина следва да бъде отчетено влиянието на възможните варианти за развитие на ЕС и тяхното отражение върху развитието на българската икономика.

Целта на изследването е да се разработят възможни сценарии за бъдещото развитие на европейската интеграция. Поставените задачи са да се анализира ге¬ографската насоченост на външнотърговските връзки на ЕС; да се направи анализ на входящите преки чуждестранни инвестиции в Р България и значението им за икономиката на страната в контекста на европейските интеграционни процеси; да се анализират тенденциите в европейските интеграционни процеси и тяхното отражение върху българската икономика. Защитава се тезата, че възможните сценарии за развитие на европейската интеграция следва да бъдат отчитани от националната интеграционна политика.

Разработени са положителен, реалистичен и негативен сценарии за развитие на европейската интеграция и са отразени потенциалните им ефекти върху икономиката на Р България.

В хода на изследването са използвани графичният и табличният метод, АВС-анализ, SWOT-анализ.

JEL Класификатор: F15
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 26
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

    Темата за проблемите на счетоводството е актуална и полезна за теорията и практиката. Целта на изследването е да се проучи счетоводството в теоретичен и практически аспект като информационна система днес и в бъдеще. За постигането й се предвижда изпълнение на следните задачи: да се изследва счетоводната практиката на българските предприятия и ...

  • ФИСКАЛНАТА КОНСОЛИДАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НЕОБХОДИМОСТ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

    Настоящата разработка изследва процесите по хармонизация на данъчните системи и проблемите по избягване на двойното данъчно облагане в рамките на Европейския съюз, с разбирането, че данъчната хармонизация е основна предпоставка за ефективност на провежданата обща икономическа политика в рамките на Европейската общност. Последователно е направена ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖИМОСТТА НА МОДЕЛИТЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ И ПОРТФЕЙЛИРАНЕ В УСЛОВИЯТА НА НОВОВЪЗНИКНАЛИТЕ ПАЗАРИ

    Разработката има за цел да тества приложимостта на три основни модела за инвестиране и портфейлиране в условията на нововъзникналите пазари в Източна Европа – моделът на EVA, моделът RI и моделът ETF α+. Тезата ни е, че моделите, утвърдени в развитите икономики, са приложими и в условията на нововъзникналите пазари, но следва да бъдат ...