СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТЕН БИЗНЕС

Автори

Ключови думи
икономика, съвместен бизнес, организационни форми, нормативна уредба, екипно-ценностни аспекти

Резюме
Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти на съвременните форми за съвместен бизнес в България. В тази връзка са поставени няколко задачи: да се проучи състоянието на действащата нормативна уредба по отношение на тези форми; да се идентифицират основните пречки за тяхното по-широко разпространение и да се предложат идеи за последващо развитие и ефективно прилагане. Научноизследователската теза, която се защитава, е, че българските предприемачи са конкурентни спрямо световните компании и могат да наложат своите марки и ноу-хау, а навлизането на световни франчайз вериги, изграждането на съвременни клъстери и съвместни предприятия в България биха помогнали за популяризирането на предимствата на тези бизнес модели. Въз основа на изследването са постигнати следните основни резултати: теоретично са обобщени концептуални постановки за съвременните форми за съвместен бизнес, отграничени са основните съвременни форми за съвместен бизнес в България и нормативната рамка за тяхното функциониране, направени са препоръки относно възможностите за по-широко приложение на съвременните форми за съвместен бизнес.

JEL Класификатор: К22, L22, L24, L26, L50
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА СХЕМАТА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ЗАСТРАХОВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2015 година емпирично проучване на влиянието на схемата за съфинансиране на застрахователните премии върху развитието на земеделското застраховане в България. Основната цел е да се изследва влиянието на схемата за съфинансиране на застрахователните премии на земеделските ...

  • ХИПОТЕЗАТА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ БАНКОВ СЪЮЗ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ОПАСНОСТИ ЗА БЪЛГАРИЯ

    Идеята за създаването на Европейски банков съюз възниква в условията на криза след установяването на пропуски в дейността на съществуващите органи и институции и неспособността им да обезпечат безпроблемното функциониране на банковия сектор в ЕС и вчастност в еврозоната. През последните три години (2012 – 2015 г.) бяха предприети редица мерки по ...

  • ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

    Целта на студията е да се изследват състоянието и тенденциите на доброволчеството в нашата страна и да се очертаят перспективите на развитие. В тази връзка основните задачи са следните: да се проучат и обобщят най-новите теоретични постановки и нормативни документи по разглежданата проблематика; да се представи обективен анализ на настоящата ...