СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТЕН БИЗНЕС

Автори

Ключови думи
икономика, съвместен бизнес, организационни форми, нормативна уредба, екипно-ценностни аспекти

Резюме
Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти на съвременните форми за съвместен бизнес в България. В тази връзка са поставени няколко задачи: да се проучи състоянието на действащата нормативна уредба по отношение на тези форми; да се идентифицират основните пречки за тяхното по-широко разпространение и да се предложат идеи за последващо развитие и ефективно прилагане. Научноизследователската теза, която се защитава, е, че българските предприемачи са конкурентни спрямо световните компании и могат да наложат своите марки и ноу-хау, а навлизането на световни франчайз вериги, изграждането на съвременни клъстери и съвместни предприятия в България биха помогнали за популяризирането на предимствата на тези бизнес модели. Въз основа на изследването са постигнати следните основни резултати: теоретично са обобщени концептуални постановки за съвременните форми за съвместен бизнес, отграничени са основните съвременни форми за съвместен бизнес в България и нормативната рамка за тяхното функциониране, направени са препоръки относно възможностите за по-широко приложение на съвременните форми за съвместен бизнес.

JEL Класификатор: К22, L22, L24, L26, L50
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СТАТИСТИКА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

    Развитието на ИКТ и навлизането им във всички области на живота е предпоставка за увеличаване използването на информационните технологии за обогатяване учебното съдържание на дисциплините и за въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес. Целта на изследването е да се усъвършенства обучението по статистика чрез ...

  • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ У НАС

    Интернационализацията е основен индикатор на съвременната икономическа система. Изследователите се опитват да обхванат и анализират случващата се динамика, но невинаги дават точен отговор и обяснение на възникващите въпроси. Във винарската промишленост проблемите при интернационализацията са много и не са достатъчно добре проучени. Целта на ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

    За да се защитят по най-добрия начин националните и европейските интереси в процеса на усвояването на средствата, е необходимо да се спазват определени критерии като законност, ефективност, икономичност. Тяхното прилагане изисква добро функциониране на счетоводните системи и своевременен вътрешен контрол върху администрирането на европейските ...