КЛАУД БАЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИЗ¬НЕС ОРГАНИЗАЦИИ

Автори

Ключови думи
обучение на персонала, електронно обучение, облачни услуги, Web 2.0

Резюме
Целта на настоящата студия е да се изследва потенциалът на технологиите на облачните изчисления и Web 2.0 за превръщане на електронното обучение (ЕО) в ефективна за българските организации бизнес практика. За постигането на тази цел авторският екип решава следните задачи: изследване на социално-икономическите аспекти на ЕО и използването на облачните изчисления и Web 2.0 в обучение; анализ на модели за клауд базирано ЕО; проучване на текущото състояние на ЕО в България и перспективите за неговото превръщане в ефективна бизнес практика; предложение на авторов модел за клауд базирано ЕО, подходящ за нуждите и особеностите на българските организации.

Изследователската теза на изследването е, че технологиите на облачните изчисления и Web 2.0 притежават значителен и многоаспектен (технологичен, икономически и социален) потенциал за превръщане на ЕО в ефективна практика за бизнес. За тази цел българските организации могат да адаптират различни стратегии и модели.

JEL Класификатор: D80, D83
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ У НАС

    Интернационализацията е основен индикатор на съвременната икономическа система. Изследователите се опитват да обхванат и анализират случващата се динамика, но невинаги дават точен отговор и обяснение на възникващите въпроси. Във винарската промишленост проблемите при интернационализацията са много и не са достатъчно добре проучени. Целта на ...

  • МЕНИДЖМЪНТ НА АГРАРНИТЕ СТОПАНСТВА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО ИКОНОМИКА

    Динамичните предизвикателства пред аграрния сектор за постигане целите на стратегия „Европа 2020” (за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж), при провеждане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз изискват подготвени кадри за оптимално разходване на заложените средства. Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване ...

  • ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ

    Съвременното развитие на информационните технологии оказва съществено влияние върху начините за преподаване, обучение и комуникация. В процеса на глобализация на висшето образование, образователните институции се стремят да утвърждават своите позиции, за да са конкурентоспособни. Този процес неизменно е съпътстван от използване на нови форми и ...