КЛАУД БАЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИЗ¬НЕС ОРГАНИЗАЦИИ

Автори

Ключови думи
обучение на персонала, електронно обучение, облачни услуги, Web 2.0

Резюме
Целта на настоящата студия е да се изследва потенциалът на технологиите на облачните изчисления и Web 2.0 за превръщане на електронното обучение (ЕО) в ефективна за българските организации бизнес практика. За постигането на тази цел авторският екип решава следните задачи: изследване на социално-икономическите аспекти на ЕО и използването на облачните изчисления и Web 2.0 в обучение; анализ на модели за клауд базирано ЕО; проучване на текущото състояние на ЕО в България и перспективите за неговото превръщане в ефективна бизнес практика; предложение на авторов модел за клауд базирано ЕО, подходящ за нуждите и особеностите на българските организации.

Изследователската теза на изследването е, че технологиите на облачните изчисления и Web 2.0 притежават значителен и многоаспектен (технологичен, икономически и социален) потенциал за превръщане на ЕО в ефективна практика за бизнес. За тази цел българските организации могат да адаптират различни стратегии и модели.

JEL Класификатор: D80, D83
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВНЕДРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

    Идеята на настоящото изследване е инспирирана от оживената полемика за качеството на висшето образование и незадоволителното място, което българските висши училища заемат в световните и европейските класации. Налице е обаче неизползван потенциал за по-добро институционално управление на образователните институции в рамките на осигурената й от ...

  • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СТАТИСТИКА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

    Развитието на ИКТ и навлизането им във всички области на живота е предпоставка за увеличаване използването на информационните технологии за обогатяване учебното съдържание на дисциплините и за въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес. Целта на изследването е да се усъвършенства обучението по статистика чрез ...

  • ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПРИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ

    Застрахователната дейност е специфична търговска дейност и като такава тя има своята нормативна уредба. Доброволността на застраховането е правило, чието изключение е именно въвеждането на задължителни застраховки. Задължителното застраховане се въвежда от една страна, когато има висок риск от нарушаване на обществения интерес, а от друга страна, ...