ВНЕДРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

Автори

Ключови думи
висше училище, бизнес интелигентна система, образователна среда

Резюме
Идеята на настоящото изследване е инспирирана от оживената полемика за качеството на висшето образование и незадоволителното място, което българските висши училища заемат в световните и европейските класации. Налице е обаче неизползван потенциал за по-добро институционално управление на образователните институции в рамките на осигурената й от законодателя автономност. Този потенциал се открива в наличието на огромни масиви от данни. За систематичното и автоматизирано интегриране, обработка и анализ на тези информационни масиви е възможно и необходимо изграждането на интелигентни информационни системи във висшите училища. Основната цел на настоящото изследване е да се представят възможностите на изградената за нуждите на СА „Д. А. Ценов” – Свищов интелигентна информационна система за мониторинг и контрол. Подобна система е в състояние, драматично да увеличи капацитета на академичното ръководство при вземането на навременни, информирани, обосновани и проактивни управленски решения – адекватни както на все по-динамичната и конкурентна образователна среда, така и на бързо променящите се образователни потребности на обучаваните.

JEL Класификатор: C89, M15, O3
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 32
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛОЖНИ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ В БЪЛГАРСКИТЕ АГРОФИРМИ

    Настоящото изследване има за цел да оцени възможностите за развитие на стратегическия иновационен потенциал на агрофирмите като основен фактор за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Във връзка с това са поставени следните задачи: идентифициране на бариерите при прилагането на иновациите като средство за повишаване конкурентоспособността ...

  • СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ – ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (фрагментарни изследвания)

    Сложният комплекс от задачи, които ръководният орган решава ежедневно, извежда на преден план необходимостта да се изследва счетоводството като информационна система, която предоставя точна, навременна, достоверна, полезна и качествена информация за управлението на предприятието. За постигането на основната цел се изследва ролята на счетоводната ...

  • ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПРИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ

    Застрахователната дейност е специфична търговска дейност и като такава тя има своята нормативна уредба. Доброволността на застраховането е правило, чието изключение е именно въвеждането на задължителни застраховки. Задължителното застраховане се въвежда от една страна, когато има висок риск от нарушаване на обществения интерес, а от друга страна, ...