ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПРИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ

Автори

Ключови думи
задължителни застраховки, пазарна икономика, застраховки „Професионална отговорност”

Резюме
Застрахователната дейност е специфична търговска дейност и като такава тя има своята нормативна уредба. Доброволността на застраховането е правило, чието изключение е именно въвеждането на задължителни застраховки. Задължителното застраховане се въвежда от една страна, когато има висок риск от нарушаване на обществения интерес, а от друга страна, когато изпълнението на професионалните задължения на определени категории лица е свързано с риск от нарушаване на правата на други лица.

Целта на настоящата студия е да се посочат положителните черти на задължителното застраховане и да бъдат очертани основни организационни принципи при неговото практическо осъществяване. Основната теза, застъпена в изследването, е, че задължителността на застраховките не е само задължение за застрахователя, но и право на потребителите на застрахователни услуги, даващи сигурност за осъществяване на задължително застраховане при конкурентни пазарни условия. Доказването на поставената теза е постигнато посредством задачата да се изследва моментното състояние на задължителното застраховане като общи условия и пазарни позиции.Чрез изследването са постигнати следните резултати: осигурява се възможност за идентифициране на практиката в тази област; съчетани са научните търсения и емпиричните измерения на дефинираната проблематика на принципа на интеграция между експертен потенциал на академичен състав от две катедри на Стопанската академия, творческият заряд на докторантите и свежите идеи на студентите.

JEL Класификатор: G22
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 25
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МЕНИДЖМЪНТ НА АГРАРНИТЕ СТОПАНСТВА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО ИКОНОМИКА

    Динамичните предизвикателства пред аграрния сектор за постигане целите на стратегия „Европа 2020” (за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж), при провеждане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз изискват подготвени кадри за оптимално разходване на заложените средства. Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване ...

  • ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ

    Съвременното развитие на информационните технологии оказва съществено влияние върху начините за преподаване, обучение и комуникация. В процеса на глобализация на висшето образование, образователните институции се стремят да утвърждават своите позиции, за да са конкурентоспособни. Този процес неизменно е съпътстван от използване на нови форми и ...

  • СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТЕН БИЗНЕС

    Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти на съвременните форми за съвместен бизнес в България. В тази връзка са поставени няколко задачи: да се проучи състоянието на действащата нормативна уредба по отношение на тези форми; да се идентифицират основните пречки за тяхното по-широко разпространение и да се предложат ...