ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПРИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ

Автори

Ключови думи
задължителни застраховки, пазарна икономика, застраховки „Професионална отговорност”

Резюме
Застрахователната дейност е специфична търговска дейност и като такава тя има своята нормативна уредба. Доброволността на застраховането е правило, чието изключение е именно въвеждането на задължителни застраховки. Задължителното застраховане се въвежда от една страна, когато има висок риск от нарушаване на обществения интерес, а от друга страна, когато изпълнението на професионалните задължения на определени категории лица е свързано с риск от нарушаване на правата на други лица.

Целта на настоящата студия е да се посочат положителните черти на задължителното застраховане и да бъдат очертани основни организационни принципи при неговото практическо осъществяване. Основната теза, застъпена в изследването, е, че задължителността на застраховките не е само задължение за застрахователя, но и право на потребителите на застрахователни услуги, даващи сигурност за осъществяване на задължително застраховане при конкурентни пазарни условия. Доказването на поставената теза е постигнато посредством задачата да се изследва моментното състояние на задължителното застраховане като общи условия и пазарни позиции.Чрез изследването са постигнати следните резултати: осигурява се възможност за идентифициране на практиката в тази област; съчетани са научните търсения и емпиричните измерения на дефинираната проблематика на принципа на интеграция между експертен потенциал на академичен състав от две катедри на Стопанската академия, творческият заряд на докторантите и свежите идеи на студентите.

JEL Класификатор: G22
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 25
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МЕНИДЖМЪНТ НА АГРАРНИТЕ СТОПАНСТВА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО ИКОНОМИКА

    Динамичните предизвикателства пред аграрния сектор за постигане целите на стратегия „Европа 2020” (за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж), при провеждане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз изискват подготвени кадри за оптимално разходване на заложените средства. Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване ...

  • ВНЕДРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

    Идеята на настоящото изследване е инспирирана от оживената полемика за качеството на висшето образование и незадоволителното място, което българските висши училища заемат в световните и европейските класации. Налице е обаче неизползван потенциал за по-добро институционално управление на образователните институции в рамките на осигурената й от ...

  • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СТАТИСТИКА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

    Развитието на ИКТ и навлизането им във всички области на живота е предпоставка за увеличаване използването на информационните технологии за обогатяване учебното съдържание на дисциплините и за въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес. Целта на изследването е да се усъвършенства обучението по статистика чрез ...