ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

Автори

Ключови думи
вътрешен контрол, отчетност, европейски средства

Резюме
За да се защитят по най-добрия начин националните и европейските интереси в процеса на усвояването на средствата, е необходимо да се спазват определени критерии като законност, ефективност, икономичност. Тяхното прилагане изисква добро функциониране на счетоводните системи и своевременен вътрешен контрол върху администрирането на европейските фондове и програми. Процесите на усвояване на европейските средства навсякъде в Съюза се съпътстват с опити за измами и злоупотреби. България е единствената страна, в която засега няма осъдени лица за незаконни действия с европейските фондове. Този пропуск не се дължи на липсата на нарушители, а на несъвършенството на отчетността и контролните системи. Те не функционират ефективно, поради което не са в състояние да установят допусканите нарушения или да осигурят убедителни доказателства за тяхното извършване.

Вътрешният одит е част от системата за публичен вътрешен финансов контрол, изградена от изпълнителната власт. Неговата цел е да потвърди, че изразходването на националните и европейските публични финанси се извършва в съответствие със законодателството на Република България и директивите на Европейската комисия. Той трябва да осигури опазването на общественото имущество, правилното съставяне и верността на финансовите документи и прилаганата счетоводна политика.

JEL Класификатор: M41, M42
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА ПЕРИФЕРНИТЕ ОБЛАСТИ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН ПРИДУНАВСКИ РЕГИОН

    Студията разглежда маркетинговия подход като своеобразен катализатор на регионалното развитие, тъй като той акцентира върху релацията между териториалните конкурентни предимства и интересите, предпочитанията и потребностите на целевите за съответния регион пазари. Основна цел на студията е да представи особеностите на регионалния маркетингов ...

  • ВЛИЯНИЕ НА СХЕМАТА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ЗАСТРАХОВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2015 година емпирично проучване на влиянието на схемата за съфинансиране на застрахователните премии върху развитието на земеделското застраховане в България. Основната цел е да се изследва влиянието на схемата за съфинансиране на застрахователните премии на земеделските ...

  • СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ – ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (фрагментарни изследвания)

    Сложният комплекс от задачи, които ръководният орган решава ежедневно, извежда на преден план необходимостта да се изследва счетоводството като информационна система, която предоставя точна, навременна, достоверна, полезна и качествена информация за управлението на предприятието. За постигането на основната цел се изследва ролята на счетоводната ...