ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

Автори

Ключови думи
вътрешен контрол, отчетност, европейски средства

Резюме
За да се защитят по най-добрия начин националните и европейските интереси в процеса на усвояването на средствата, е необходимо да се спазват определени критерии като законност, ефективност, икономичност. Тяхното прилагане изисква добро функциониране на счетоводните системи и своевременен вътрешен контрол върху администрирането на европейските фондове и програми. Процесите на усвояване на европейските средства навсякъде в Съюза се съпътстват с опити за измами и злоупотреби. България е единствената страна, в която засега няма осъдени лица за незаконни действия с европейските фондове. Този пропуск не се дължи на липсата на нарушители, а на несъвършенството на отчетността и контролните системи. Те не функционират ефективно, поради което не са в състояние да установят допусканите нарушения или да осигурят убедителни доказателства за тяхното извършване.

Вътрешният одит е част от системата за публичен вътрешен финансов контрол, изградена от изпълнителната власт. Неговата цел е да потвърди, че изразходването на националните и европейските публични финанси се извършва в съответствие със законодателството на Република България и директивите на Европейската комисия. Той трябва да осигури опазването на общественото имущество, правилното съставяне и верността на финансовите документи и прилаганата счетоводна политика.

JEL Класификатор: M41, M42
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ

    Съвременното развитие на информационните технологии оказва съществено влияние върху начините за преподаване, обучение и комуникация. В процеса на глобализация на висшето образование, образователните институции се стремят да утвърждават своите позиции, за да са конкурентоспособни. Този процес неизменно е съпътстван от използване на нови форми и ...

  • СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТЕН БИЗНЕС

    Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти на съвременните форми за съвместен бизнес в България. В тази връзка са поставени няколко задачи: да се проучи състоянието на действащата нормативна уредба по отношение на тези форми; да се идентифицират основните пречки за тяхното по-широко разпространение и да се предложат ...

  • ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ ПРИ ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

    В настоящата студия се анализира цялостно и задълбочено правният режим на облагане доходите на физическите лица конкретно от стопанска дейност, съдържащ се в ЗДДФЛ, както и в съответните правни норми на ЗКПО, касаещи облагането на доходите на физическите лица от дейност като еднолични търговци. Целта е да се разгледат приложните аспекти на ...