СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ – ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (фрагментарни изследвания)

Автори

Ключови думи
счетоводство, предприятие, управление, счетоводна информационна система, разходи

Резюме
Сложният комплекс от задачи, които ръководният орган решава ежедневно, извежда на преден план необходимостта да се изследва счетоводството като информационна система, която предоставя точна, навременна, достоверна, полезна и качествена информация за управлението на предприятието. За постигането на основната цел се изследва ролята на счетоводната информация при управлението на предприятието; анализира се счетоводството в условията на обща нестабилност на световната икономическа система като инструмент за повишаване информационното осигуряване на оптималното ценообразуване; проучват се принципите на организацията на екологично ориентираната аналитична счетоводна система на предприятието. Основната изследователска теза на изследването е, че успешното развитие на всяко предприятие е зависимо от решенията на ръководния орган, поради което те трябва да почиват на уместни, съществени, надеждни и сравними счетоводни данни за състоянието и промените, настъпили в имуществото му. Изследването ни дава основание да формулираме следните изводи: конкурентоспособното управление на предприятието се моделира въз основа на навременна, достоверна и качествена информация, предоставяна в най-голяма степен от счетоводството; осъществяваната стопанска дейност на предприятията в условията на икономическа криза и силна междуфирмена задлъжнялост налага потребността от нов поглед към счетоводното отчитане вземанията от клиенти на предприятието.

JEL Класификатор: М41
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

    Целта на студията е да се изследват състоянието и тенденциите на доброволчеството в нашата страна и да се очертаят перспективите на развитие. В тази връзка основните задачи са следните: да се проучат и обобщят най-новите теоретични постановки и нормативни документи по разглежданата проблематика; да се представи обективен анализ на настоящата ...

  • МЕНИДЖМЪНТ НА АГРАРНИТЕ СТОПАНСТВА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО ИКОНОМИКА

    Динамичните предизвикателства пред аграрния сектор за постигане целите на стратегия „Европа 2020” (за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж), при провеждане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз изискват подготвени кадри за оптимално разходване на заложените средства. Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване ...

  • ВНЕДРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

    Идеята на настоящото изследване е инспирирана от оживената полемика за качеството на висшето образование и незадоволителното място, което българските висши училища заемат в световните и европейските класации. Налице е обаче неизползван потенциал за по-добро институционално управление на образователните институции в рамките на осигурената й от ...