СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ – ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (фрагментарни изследвания)

Автори

Ключови думи
счетоводство, предприятие, управление, счетоводна информационна система, разходи

Резюме
Сложният комплекс от задачи, които ръководният орган решава ежедневно, извежда на преден план необходимостта да се изследва счетоводството като информационна система, която предоставя точна, навременна, достоверна, полезна и качествена информация за управлението на предприятието. За постигането на основната цел се изследва ролята на счетоводната информация при управлението на предприятието; анализира се счетоводството в условията на обща нестабилност на световната икономическа система като инструмент за повишаване информационното осигуряване на оптималното ценообразуване; проучват се принципите на организацията на екологично ориентираната аналитична счетоводна система на предприятието. Основната изследователска теза на изследването е, че успешното развитие на всяко предприятие е зависимо от решенията на ръководния орган, поради което те трябва да почиват на уместни, съществени, надеждни и сравними счетоводни данни за състоянието и промените, настъпили в имуществото му. Изследването ни дава основание да формулираме следните изводи: конкурентоспособното управление на предприятието се моделира въз основа на навременна, достоверна и качествена информация, предоставяна в най-голяма степен от счетоводството; осъществяваната стопанска дейност на предприятията в условията на икономическа криза и силна междуфирмена задлъжнялост налага потребността от нов поглед към счетоводното отчитане вземанията от клиенти на предприятието.

JEL Класификатор: М41
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛОЖНИ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ В БЪЛГАРСКИТЕ АГРОФИРМИ

    Настоящото изследване има за цел да оцени възможностите за развитие на стратегическия иновационен потенциал на агрофирмите като основен фактор за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Във връзка с това са поставени следните задачи: идентифициране на бариерите при прилагането на иновациите като средство за повишаване конкурентоспособността ...

  • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ У НАС

    Интернационализацията е основен индикатор на съвременната икономическа система. Изследователите се опитват да обхванат и анализират случващата се динамика, но невинаги дават точен отговор и обяснение на възникващите въпроси. Във винарската промишленост проблемите при интернационализацията са много и не са достатъчно добре проучени. Целта на ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ НА ИНТЕГРИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО В АГРОСЕКТОРА

    Настоящото проучване се основава на тезата, че интегрираното производство е селскостопанска система за производство, преработка и реализация на храни, която оптимизира използването на ресурсите и естествените механизми за регулиране, гарантирайки жизнеспособност и устойчивост на селското стопанство в дългосрочен план. Във връзка с това e изведена ...