МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА ПЕРИФЕРНИТЕ ОБЛАСТИ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН ПРИДУНАВСКИ РЕГИОН

Автори

Ключови думи
регионален маркетинг, регионално развитие, регионален маркетингов профил

Резюме
Студията разглежда маркетинговия подход като своеобразен катализатор на регионалното развитие, тъй като той акцентира върху релацията между териториалните конкурентни предимства и интересите, предпочитанията и потребностите на целевите за съответния регион пазари. Основна цел на студията е да представи особеностите на регионалния маркетингов профил на периферните общини като иновативен подход в местното самоуправление, чрез който да насърчи привличането на екзогенен и ендогенен предприемачески и инвестиционен интерес. Основната изследователска теза – разработването на регионален маркетингов профил е иновативна практика, която ще подпомогне местното икономическо развитие, като насърчи процеса на привличане на преки чуждестранни инвестиции и увеличи местния предприемачески интерес; ще допринесе за по-силната ангажираност на локалните заинтересовани страни към ендогенното развитие и ще повиши регионалната конкурентоспособност. Резултати: студията конкретизира мерките за въвеждането на маркетинговия подход в практиката на регионалното развитие у нас, акцентирайки върху релацията „локални сравнителни предимства – предпочитания, интереси и потребности на териториалните целеви пазари”. Регионалният маркетингов профил задоволява информационните потребности на местните и чуждестранните предприемачи и инвеститори и позиционира дадена териториална единица в съзнанието им като желана локация за осъществяване на стопанска дейност.

JEL Класификатор: R58; R11
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛОЖНИ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ В БЪЛГАРСКИТЕ АГРОФИРМИ

    Настоящото изследване има за цел да оцени възможностите за развитие на стратегическия иновационен потенциал на агрофирмите като основен фактор за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Във връзка с това са поставени следните задачи: идентифициране на бариерите при прилагането на иновациите като средство за повишаване конкурентоспособността ...

  • ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ

    Съвременното развитие на информационните технологии оказва съществено влияние върху начините за преподаване, обучение и комуникация. В процеса на глобализация на висшето образование, образователните институции се стремят да утвърждават своите позиции, за да са конкурентоспособни. Този процес неизменно е съпътстван от използване на нови форми и ...

  • АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЕЖИМА „КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ”

    Студията представлява част от научноизследователския проект „Актуални проблеми при организацията и счетоводните аспекти на специалния режим за „Касова отчетност на данък върху добавената стойност”. В рамките на настоящото изследване, чрез анализиране на теорията и практиката по отношение на спецификата, предимствата и проблемите при ...