МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА ПЕРИФЕРНИТЕ ОБЛАСТИ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН ПРИДУНАВСКИ РЕГИОН

Автори

Ключови думи
регионален маркетинг, регионално развитие, регионален маркетингов профил

Резюме
Студията разглежда маркетинговия подход като своеобразен катализатор на регионалното развитие, тъй като той акцентира върху релацията между териториалните конкурентни предимства и интересите, предпочитанията и потребностите на целевите за съответния регион пазари. Основна цел на студията е да представи особеностите на регионалния маркетингов профил на периферните общини като иновативен подход в местното самоуправление, чрез който да насърчи привличането на екзогенен и ендогенен предприемачески и инвестиционен интерес. Основната изследователска теза – разработването на регионален маркетингов профил е иновативна практика, която ще подпомогне местното икономическо развитие, като насърчи процеса на привличане на преки чуждестранни инвестиции и увеличи местния предприемачески интерес; ще допринесе за по-силната ангажираност на локалните заинтересовани страни към ендогенното развитие и ще повиши регионалната конкурентоспособност. Резултати: студията конкретизира мерките за въвеждането на маркетинговия подход в практиката на регионалното развитие у нас, акцентирайки върху релацията „локални сравнителни предимства – предпочитания, интереси и потребности на териториалните целеви пазари”. Регионалният маркетингов профил задоволява информационните потребности на местните и чуждестранните предприемачи и инвеститори и позиционира дадена териториална единица в съзнанието им като желана локация за осъществяване на стопанска дейност.

JEL Класификатор: R58; R11
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

    Целта на студията е да се изследват състоянието и тенденциите на доброволчеството в нашата страна и да се очертаят перспективите на развитие. В тази връзка основните задачи са следните: да се проучат и обобщят най-новите теоретични постановки и нормативни документи по разглежданата проблематика; да се представи обективен анализ на настоящата ...

  • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ У НАС

    Интернационализацията е основен индикатор на съвременната икономическа система. Изследователите се опитват да обхванат и анализират случващата се динамика, но невинаги дават точен отговор и обяснение на възникващите въпроси. Във винарската промишленост проблемите при интернационализацията са много и не са достатъчно добре проучени. Целта на ...

  • МЕНИДЖМЪНТ НА АГРАРНИТЕ СТОПАНСТВА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО ИКОНОМИКА

    Динамичните предизвикателства пред аграрния сектор за постигане целите на стратегия „Европа 2020” (за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж), при провеждане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз изискват подготвени кадри за оптимално разходване на заложените средства. Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване ...