ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ ПРИ ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Автори

Ключови думи
данък, облагане доходите на физическите лица от сто¬панска дейност, едноличен търговец, данъчни правни отношения

Резюме
В настоящата студия се анализира цялостно и задълбочено правният режим на облагане доходите на физическите лица конкретно от стопанска дейност, съдържащ се в ЗДДФЛ, както и в съответните правни норми на ЗКПО, касаещи облагането на доходите на физическите лица от дейност като еднолични търговци. Целта е да се разгледат приложните аспекти на разпоредбите на ЗДДФЛ през призмата на икономическото развитие у нас, като се характеризират дискусионни въпроси и се предложат възможности за усъвършенстване на процесуалните и материалните правни норми при облагане доходите от стопанска дейност. Обект на изследване е облагането на доходите на физическите лица от стопанска дейност съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Предмет на изследването са правният режим и организационни проблеми, които могат да се идентифицират при възникването, изменението и прекратяването на данъчните правни отношения във връзка с облагане доходите на физическите лица от стопанска дейност. Изследователската теза, която се защитава, е, че усъвършенстването на нормативната уредба и на организационните аспекти на контрола при облагане доходите на физическите лица от стопанска дейност допринася както за повишаване събираемостта на данъците, за редуциране на отклонението от данъчно облагане, така и за повишаване на финансовия стабилитет на стопанските субекти.

JEL Класификатор: H24, H31, M48
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ – ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (фрагментарни изследвания)

    Сложният комплекс от задачи, които ръководният орган решава ежедневно, извежда на преден план необходимостта да се изследва счетоводството като информационна система, която предоставя точна, навременна, достоверна, полезна и качествена информация за управлението на предприятието. За постигането на основната цел се изследва ролята на счетоводната ...

  • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ У НАС

    Интернационализацията е основен индикатор на съвременната икономическа система. Изследователите се опитват да обхванат и анализират случващата се динамика, но невинаги дават точен отговор и обяснение на възникващите въпроси. Във винарската промишленост проблемите при интернационализацията са много и не са достатъчно добре проучени. Целта на ...

  • ВЛИЯНИЕ НА СХЕМАТА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ЗАСТРАХОВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2015 година емпирично проучване на влиянието на схемата за съфинансиране на застрахователните премии върху развитието на земеделското застраховане в България. Основната цел е да се изследва влиянието на схемата за съфинансиране на застрахователните премии на земеделските ...