ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ ПРИ ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Автори

Ключови думи
данък, облагане доходите на физическите лица от сто¬панска дейност, едноличен търговец, данъчни правни отношения

Резюме
В настоящата студия се анализира цялостно и задълбочено правният режим на облагане доходите на физическите лица конкретно от стопанска дейност, съдържащ се в ЗДДФЛ, както и в съответните правни норми на ЗКПО, касаещи облагането на доходите на физическите лица от дейност като еднолични търговци. Целта е да се разгледат приложните аспекти на разпоредбите на ЗДДФЛ през призмата на икономическото развитие у нас, като се характеризират дискусионни въпроси и се предложат възможности за усъвършенстване на процесуалните и материалните правни норми при облагане доходите от стопанска дейност. Обект на изследване е облагането на доходите на физическите лица от стопанска дейност съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Предмет на изследването са правният режим и организационни проблеми, които могат да се идентифицират при възникването, изменението и прекратяването на данъчните правни отношения във връзка с облагане доходите на физическите лица от стопанска дейност. Изследователската теза, която се защитава, е, че усъвършенстването на нормативната уредба и на организационните аспекти на контрола при облагане доходите на физическите лица от стопанска дейност допринася както за повишаване събираемостта на данъците, за редуциране на отклонението от данъчно облагане, така и за повишаване на финансовия стабилитет на стопанските субекти.

JEL Класификатор: H24, H31, M48
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТЕН БИЗНЕС

    Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти на съвременните форми за съвместен бизнес в България. В тази връзка са поставени няколко задачи: да се проучи състоянието на действащата нормативна уредба по отношение на тези форми; да се идентифицират основните пречки за тяхното по-широко разпространение и да се предложат ...

  • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СТАТИСТИКА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

    Развитието на ИКТ и навлизането им във всички области на живота е предпоставка за увеличаване използването на информационните технологии за обогатяване учебното съдържание на дисциплините и за въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес. Целта на изследването е да се усъвършенства обучението по статистика чрез ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

    За да се защитят по най-добрия начин националните и европейските интереси в процеса на усвояването на средствата, е необходимо да се спазват определени критерии като законност, ефективност, икономичност. Тяхното прилагане изисква добро функциониране на счетоводните системи и своевременен вътрешен контрол върху администрирането на европейските ...