ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ У НАС

Автори

Ключови думи
интернационализация, винарска промишленост, модели на интернационализация

Резюме
Интернационализацията е основен индикатор на съвременната икономическа система. Изследователите се опитват да обхванат и анализират случващата се динамика, но невинаги дават точен отговор и обяснение на възникващите въпроси. Във винарската промишленост проблемите при интернационализацията са много и не са достатъчно добре проучени.

Целта на изследването е да се изведат перспективите за интернационализация пред фирмите за винопроизводство в страната.

Изследователските задачи са свързани с проучване практиката на интернационализация, формата й на проявление при предприятията от винарската промишленост в България и оценка на факторите, влияещи на фирмите от бранша в процесите на интернационализация.

Основната изследователска теза е, че интернационализацията във винарс¬ката промишленост може да се разглежда като исторически формирал се и развиващ се процес, който показва устойчивост във времето. Тя се налага чрез разнообразни форми на проявление, познаването на които води до повишаване на конкурентоспособността и до успеха на базата на натрупаните опит и знания.

В студията се разкрива значението на интернационализацията във винарската промишленост за развитието на българската икономика. Изследват се теоретични постановки, изясняващи този процес. Представят се и резултатите от проведено емпирично проучване в изследваната промишленост.

JEL Класификатор: F23
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ НА ИНТЕГРИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО В АГРОСЕКТОРА

    Настоящото проучване се основава на тезата, че интегрираното производство е селскостопанска система за производство, преработка и реализация на храни, която оптимизира използването на ресурсите и естествените механизми за регулиране, гарантирайки жизнеспособност и устойчивост на селското стопанство в дългосрочен план. Във връзка с това e изведена ...

  • КЛАУД БАЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИЗ¬НЕС ОРГАНИЗАЦИИ

    Целта на настоящата студия е да се изследва потенциалът на технологиите на облачните изчисления и Web 2.0 за превръщане на електронното обучение (ЕО) в ефективна за българските организации бизнес практика. За постигането на тази цел авторският екип решава следните задачи: изследване на социално-икономическите аспекти на ЕО и използването на ...

  • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СТАТИСТИКА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

    Развитието на ИКТ и навлизането им във всички области на живота е предпоставка за увеличаване използването на информационните технологии за обогатяване учебното съдържание на дисциплините и за въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес. Целта на изследването е да се усъвършенства обучението по статистика чрез ...