ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ У НАС

Автори

Ключови думи
интернационализация, винарска промишленост, модели на интернационализация

Резюме
Интернационализацията е основен индикатор на съвременната икономическа система. Изследователите се опитват да обхванат и анализират случващата се динамика, но невинаги дават точен отговор и обяснение на възникващите въпроси. Във винарската промишленост проблемите при интернационализацията са много и не са достатъчно добре проучени.

Целта на изследването е да се изведат перспективите за интернационализация пред фирмите за винопроизводство в страната.

Изследователските задачи са свързани с проучване практиката на интернационализация, формата й на проявление при предприятията от винарската промишленост в България и оценка на факторите, влияещи на фирмите от бранша в процесите на интернационализация.

Основната изследователска теза е, че интернационализацията във винарс¬ката промишленост може да се разглежда като исторически формирал се и развиващ се процес, който показва устойчивост във времето. Тя се налага чрез разнообразни форми на проявление, познаването на които води до повишаване на конкурентоспособността и до успеха на базата на натрупаните опит и знания.

В студията се разкрива значението на интернационализацията във винарската промишленост за развитието на българската икономика. Изследват се теоретични постановки, изясняващи този процес. Представят се и резултатите от проведено емпирично проучване в изследваната промишленост.

JEL Класификатор: F23
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛОЖНИ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ В БЪЛГАРСКИТЕ АГРОФИРМИ

    Настоящото изследване има за цел да оцени възможностите за развитие на стратегическия иновационен потенциал на агрофирмите като основен фактор за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Във връзка с това са поставени следните задачи: идентифициране на бариерите при прилагането на иновациите като средство за повишаване конкурентоспособността ...

  • ХИПОТЕЗАТА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ БАНКОВ СЪЮЗ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ОПАСНОСТИ ЗА БЪЛГАРИЯ

    Идеята за създаването на Европейски банков съюз възниква в условията на криза след установяването на пропуски в дейността на съществуващите органи и институции и неспособността им да обезпечат безпроблемното функциониране на банковия сектор в ЕС и вчастност в еврозоната. През последните три години (2012 – 2015 г.) бяха предприети редица мерки по ...

  • МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА ПЕРИФЕРНИТЕ ОБЛАСТИ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН ПРИДУНАВСКИ РЕГИОН

    Студията разглежда маркетинговия подход като своеобразен катализатор на регионалното развитие, тъй като той акцентира върху релацията между териториалните конкурентни предимства и интересите, предпочитанията и потребностите на целевите за съответния регион пазари. Основна цел на студията е да представи особеностите на регионалния маркетингов ...