ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Автори

Ключови думи
доброволчество, доброволец, управление, организация

Резюме
Целта на студията е да се изследват състоянието и тенденциите на доброволчеството в нашата страна и да се очертаят перспективите на развитие. В тази връзка основните задачи са следните: да се проучат и обобщят най-новите теоретични постановки и нормативни документи по разглежданата проблематика; да се представи обективен анализ на настоящата ситуация в България относно съществуващото разбиране и отношение към доброволчеството; да се проведе анкетно проучване сред доброволци, което да очертае профила на българския доброволец и параметрите на съществуващата практика; да се дефинират условията, налагащи необходимостта от утвърждаване на доброволчеството като важен елемент за преодоляване на последиците от финансовата и икономическата криза и като инструмент за социално включване на групи в неравностойно положение. Основната изследователска теза, която се защитава, е, че в нашата страна доброволчеството вече е признато като полезна и важна за европейската общност, държавата и обществото дейност и се очаква, то да заема все по-значима роля в поддържане на важни социални системи на европейските държави в бъдеще. Извършено е анкетно проучване на личности, осъществяващи доброволческа дейност в рамките на доброволчески организации или самостоятелно. Очертано е състоянието на доброволчеството като явление и са формулирани идеи и препоръки за неговото развитие в новите икономически реалности.

JEL Класификатор: А13, D64, Z13
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 27
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ НА ИНТЕГРИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО В АГРОСЕКТОРА

    Настоящото проучване се основава на тезата, че интегрираното производство е селскостопанска система за производство, преработка и реализация на храни, която оптимизира използването на ресурсите и естествените механизми за регулиране, гарантирайки жизнеспособност и устойчивост на селското стопанство в дългосрочен план. Във връзка с това e изведена ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

    За да се защитят по най-добрия начин националните и европейските интереси в процеса на усвояването на средствата, е необходимо да се спазват определени критерии като законност, ефективност, икономичност. Тяхното прилагане изисква добро функциониране на счетоводните системи и своевременен вътрешен контрол върху администрирането на европейските ...

  • СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БАНКОВИ КАРТИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗПЛАЩАНЕ (РАЗПЛАЩАТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ) В БЪЛГАРИЯ

    Съвременните платежни системи, като всички иновативни решения, се стремят, максимално да отговорят на технологичните възможности и изисквания на бизнеса. Компаниите все по-широко използват електронните инструменти като основно средство за своите разплащания и осъществяване на бизнес. Днес използването на банковите карти, електронното банкиране и ...