ВЛАСТОВИ РЕШЕНИЯ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА

Автори

Ключови думи
властови решения, поведенчески подходи, устойчивост, конкурентоспособност, управление и администрация

Резюме
В условията на глобализация не е достатъчно да се постигне устойчивост в управлението и администрация. Прилагането на иновативни методи и подходи, свързани с решения и поведение, водят до конкурентоспособно управление и администрацията. По този начин бизнес организациите оцеляват и повишават ефективността си.

Цел на студията е да се изследват възможностите на властовите решения и поведенческите подходи за постигане на устойчивост и конкурентоспособност в управлението и администрацията. Тезата, която се защитава, е постигане на устойчивост и конкурентоспособност в управлението и администрацията чрез властови решения и поведенчески подходи.

За потвърждаване на поставената цел са поставени следните задачи:

1. Изследване и анализ на категориите „власт” и „поведение” в управлението и администрацията.

2. Разкриване на връзката между властта и поведението и устойчивостта и конкурентоспособността в управлението и администрацията.

3. Представяне на властовите решения като фактор за постигане на конкурентоспособност в управлението и администрацията.

В резултат на изследването поставената цел е постигната, като в потвърждение на тезата са направени изводи и препоръки.

JEL Класификатор: L5, M2
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • КЛАУД БАЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИЗ¬НЕС ОРГАНИЗАЦИИ

    Целта на настоящата студия е да се изследва потенциалът на технологиите на облачните изчисления и Web 2.0 за превръщане на електронното обучение (ЕО) в ефективна за българските организации бизнес практика. За постигането на тази цел авторският екип решава следните задачи: изследване на социално-икономическите аспекти на ЕО и използването на ...

  • СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БАНКОВИ КАРТИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗПЛАЩАНЕ (РАЗПЛАЩАТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ) В БЪЛГАРИЯ

    Съвременните платежни системи, като всички иновативни решения, се стремят, максимално да отговорят на технологичните възможности и изисквания на бизнеса. Компаниите все по-широко използват електронните инструменти като основно средство за своите разплащания и осъществяване на бизнес. Днес използването на банковите карти, електронното банкиране и ...

  • ВНЕДРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

    Идеята на настоящото изследване е инспирирана от оживената полемика за качеството на висшето образование и незадоволителното място, което българските висши училища заемат в световните и европейските класации. Налице е обаче неизползван потенциал за по-добро институционално управление на образователните институции в рамките на осигурената й от ...