УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СТАТИСТИКА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Автори

Ключови думи
информационни и комуникационни технологии, обучение, статистика, статистически информационни системи, статистически и иконометричен софтуер

Резюме
Развитието на ИКТ и навлизането им във всички области на живота е предпоставка за увеличаване използването на информационните технологии за обогатяване учебното съдържание на дисциплините и за въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес. Целта на изследването е да се усъвършенства обучението по статистика чрез подобряване на компютърната и информационната осигуреност на студентите, използване на съвременни статистически програмни продукти и осигурен достъп до съществуващите статистически информационни системи и бази данни, в резултат на което ще се повиши качеството на теоретичните знания и провежданите практикоприложни изследвания на студентите от специалност „Статистика и иконометрия”. Изяснени са особеностите на статистическите информационни системи на НСИ и други органи на статистиката в България. Проследени са тенденциите в развитието на статистическите и иконометричните софтуерни продукти. Представени са основните статистически и иконометрични софтуерни продукти, намиращи приложение в обучението на студентите от специалност “Статистика иконометрия”. Изследователската теза се осланя на убеждението, че в съвременното глобализиращо се и динамично развиващо се общество използването на възможностите на ИКТ в обучението на студентите от специалност „Статистика и иконометрия” има важно значение за повишаване качеството на образованието и за достигане на високи стандарти на обучение, които са важни условия за успешната им професионална реализация.

JEL Класификатор: C10, C22, C87, C88
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

    Целта на студията е да се изследват състоянието и тенденциите на доброволчеството в нашата страна и да се очертаят перспективите на развитие. В тази връзка основните задачи са следните: да се проучат и обобщят най-новите теоретични постановки и нормативни документи по разглежданата проблематика; да се представи обективен анализ на настоящата ...

  • СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БАНКОВИ КАРТИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗПЛАЩАНЕ (РАЗПЛАЩАТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ) В БЪЛГАРИЯ

    Съвременните платежни системи, като всички иновативни решения, се стремят, максимално да отговорят на технологичните възможности и изисквания на бизнеса. Компаниите все по-широко използват електронните инструменти като основно средство за своите разплащания и осъществяване на бизнес. Днес използването на банковите карти, електронното банкиране и ...

  • СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТЕН БИЗНЕС

    Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти на съвременните форми за съвместен бизнес в България. В тази връзка са поставени няколко задачи: да се проучи състоянието на действащата нормативна уредба по отношение на тези форми; да се идентифицират основните пречки за тяхното по-широко разпространение и да се предложат ...