УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СТАТИСТИКА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Автори

Ключови думи
информационни и комуникационни технологии, обучение, статистика, статистически информационни системи, статистически и иконометричен софтуер

Резюме
Развитието на ИКТ и навлизането им във всички области на живота е предпоставка за увеличаване използването на информационните технологии за обогатяване учебното съдържание на дисциплините и за въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес. Целта на изследването е да се усъвършенства обучението по статистика чрез подобряване на компютърната и информационната осигуреност на студентите, използване на съвременни статистически програмни продукти и осигурен достъп до съществуващите статистически информационни системи и бази данни, в резултат на което ще се повиши качеството на теоретичните знания и провежданите практикоприложни изследвания на студентите от специалност „Статистика и иконометрия”. Изяснени са особеностите на статистическите информационни системи на НСИ и други органи на статистиката в България. Проследени са тенденциите в развитието на статистическите и иконометричните софтуерни продукти. Представени са основните статистически и иконометрични софтуерни продукти, намиращи приложение в обучението на студентите от специалност “Статистика иконометрия”. Изследователската теза се осланя на убеждението, че в съвременното глобализиращо се и динамично развиващо се общество използването на възможностите на ИКТ в обучението на студентите от специалност „Статистика и иконометрия” има важно значение за повишаване качеството на образованието и за достигане на високи стандарти на обучение, които са важни условия за успешната им професионална реализация.

JEL Класификатор: C10, C22, C87, C88
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛОЖНИ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ В БЪЛГАРСКИТЕ АГРОФИРМИ

    Настоящото изследване има за цел да оцени възможностите за развитие на стратегическия иновационен потенциал на агрофирмите като основен фактор за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Във връзка с това са поставени следните задачи: идентифициране на бариерите при прилагането на иновациите като средство за повишаване конкурентоспособността ...

  • АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЕЖИМА „КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ”

    Студията представлява част от научноизследователския проект „Актуални проблеми при организацията и счетоводните аспекти на специалния режим за „Касова отчетност на данък върху добавената стойност”. В рамките на настоящото изследване, чрез анализиране на теорията и практиката по отношение на спецификата, предимствата и проблемите при ...

  • ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ

    Съвременното развитие на информационните технологии оказва съществено влияние върху начините за преподаване, обучение и комуникация. В процеса на глобализация на висшето образование, образователните институции се стремят да утвърждават своите позиции, за да са конкурентоспособни. Този процес неизменно е съпътстван от използване на нови форми и ...