ХИПОТЕЗАТА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ БАНКОВ СЪЮЗ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ОПАСНОСТИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
Европейски банков съюз, eдинен надзорен механизъм, eдинен механизъм за преструктуриране, Система за гарантиране на депозитите

Резюме
Идеята за създаването на Европейски банков съюз възниква в условията на криза след установяването на пропуски в дейността на съществуващите органи и институции и неспособността им да обезпечат безпроблемното функциониране на банковия сектор в ЕС и вчастност в еврозоната. През последните три години (2012 – 2015 г.) бяха предприети редица мерки по институционализирането на Европейския банков съюз, които породиха противоречиви мнения и поставиха редица въпроси относно възможностите и опасностите от неговото приложение. С оглед актуалността на темата в настоящото изследване се изяснява необходимостта от съществуването на ЕБС и се ревизира механизмът на функциониране на ЕБС посредством неговите три стълба. На този фон се очертават противоречивите моменти по отношение практическата приложимост на залегналите в ЕБС идеи и се изясняват потенциалните положителни и отрицателни резултати при евентуално решение от страна на България за присъединяване, в резултат на което се формулира препоръка по въпроса. Тезата, която се защитава в разработката, е: централизирането на нормативната рамка по отношение на банковия надзор, кризисния и следкризисния мениджмънт посредством Европейския банков съюз е обективна необходимост с оглед обезпечаването на безпроблемно функциониране на банковия сектор в ЕС. В резултат от нейната защита и разкритите пропуски в националните законодателства след световната икономическа криза, както и вземайки предвид загубата на институционално доверие, включително и в банковия сектор, предприемането на своевременни стъпки за присъединяването на България към Европейския банков съюз се разглежда в положителен аспект за банковия сектор и националното стопанство.

JEL Класификатор: E58, E52, F33, G21
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 21
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА ПЕРИФЕРНИТЕ ОБЛАСТИ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН ПРИДУНАВСКИ РЕГИОН

    Студията разглежда маркетинговия подход като своеобразен катализатор на регионалното развитие, тъй като той акцентира върху релацията между териториалните конкурентни предимства и интересите, предпочитанията и потребностите на целевите за съответния регион пазари. Основна цел на студията е да представи особеностите на регионалния маркетингов ...

  • КЛАУД БАЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИЗ¬НЕС ОРГАНИЗАЦИИ

    Целта на настоящата студия е да се изследва потенциалът на технологиите на облачните изчисления и Web 2.0 за превръщане на електронното обучение (ЕО) в ефективна за българските организации бизнес практика. За постигането на тази цел авторският екип решава следните задачи: изследване на социално-икономическите аспекти на ЕО и използването на ...

  • СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ – ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (фрагментарни изследвания)

    Сложният комплекс от задачи, които ръководният орган решава ежедневно, извежда на преден план необходимостта да се изследва счетоводството като информационна система, която предоставя точна, навременна, достоверна, полезна и качествена информация за управлението на предприятието. За постигането на основната цел се изследва ролята на счетоводната ...