ХИПОТЕЗАТА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ БАНКОВ СЪЮЗ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ОПАСНОСТИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
Европейски банков съюз, eдинен надзорен механизъм, eдинен механизъм за преструктуриране, Система за гарантиране на депозитите

Резюме
Идеята за създаването на Европейски банков съюз възниква в условията на криза след установяването на пропуски в дейността на съществуващите органи и институции и неспособността им да обезпечат безпроблемното функциониране на банковия сектор в ЕС и вчастност в еврозоната. През последните три години (2012 – 2015 г.) бяха предприети редица мерки по институционализирането на Европейския банков съюз, които породиха противоречиви мнения и поставиха редица въпроси относно възможностите и опасностите от неговото приложение. С оглед актуалността на темата в настоящото изследване се изяснява необходимостта от съществуването на ЕБС и се ревизира механизмът на функциониране на ЕБС посредством неговите три стълба. На този фон се очертават противоречивите моменти по отношение практическата приложимост на залегналите в ЕБС идеи и се изясняват потенциалните положителни и отрицателни резултати при евентуално решение от страна на България за присъединяване, в резултат на което се формулира препоръка по въпроса. Тезата, която се защитава в разработката, е: централизирането на нормативната рамка по отношение на банковия надзор, кризисния и следкризисния мениджмънт посредством Европейския банков съюз е обективна необходимост с оглед обезпечаването на безпроблемно функциониране на банковия сектор в ЕС. В резултат от нейната защита и разкритите пропуски в националните законодателства след световната икономическа криза, както и вземайки предвид загубата на институционално доверие, включително и в банковия сектор, предприемането на своевременни стъпки за присъединяването на България към Европейския банков съюз се разглежда в положителен аспект за банковия сектор и националното стопанство.

JEL Класификатор: E58, E52, F33, G21
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 21
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СТАТИСТИКА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

    Развитието на ИКТ и навлизането им във всички области на живота е предпоставка за увеличаване използването на информационните технологии за обогатяване учебното съдържание на дисциплините и за въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес. Целта на изследването е да се усъвършенства обучението по статистика чрез ...

  • СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БАНКОВИ КАРТИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗПЛАЩАНЕ (РАЗПЛАЩАТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ) В БЪЛГАРИЯ

    Съвременните платежни системи, като всички иновативни решения, се стремят, максимално да отговорят на технологичните възможности и изисквания на бизнеса. Компаниите все по-широко използват електронните инструменти като основно средство за своите разплащания и осъществяване на бизнес. Днес използването на банковите карти, електронното банкиране и ...

  • АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЕЖИМА „КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ”

    Студията представлява част от научноизследователския проект „Актуални проблеми при организацията и счетоводните аспекти на специалния режим за „Касова отчетност на данък върху добавената стойност”. В рамките на настоящото изследване, чрез анализиране на теорията и практиката по отношение на спецификата, предимствата и проблемите при ...