УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА ПЕРЛА ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
банки, банкова стабилност, рейтингови системи, ПЕРЛА, АЛЕР(тс)

Резюме
Световната банкова криза от 2007 година постави редица въпроси и предизвикателства пред банковия сектор. Един от аспектите на предизвиканите дебати бе свързан с въпроса за рейтинговите оценки и способите за обективното измерване на състоянието на банките и сектора като цяло. Този проблем рефлектира и в отстояваната теза, че наличието на независима и отворена рейтингова система за оценка на банковия сектор способства за повишаване на дисциплината, конкурентоспособността и стабилността на банковия сектор.

Настоящата студия си поставя за цел да оцени приложимостта на разработената през 2004 година от екип към катедра „Финанси и кредит” система за оценка на банковия сектор ПЕРЛА и да потърси начини за нейното усъвършенстване и повишаване степента на нейната познаваемост. Това се постига чрез анализиране на теоретичните основи на банковия анализ и изграждането на рейтинговите системи и оценка на приложимостта му в българските условия чрез усъвършенстване на рейтинговата система ПЕРЛА. В заключителната част авторът предлага усъвършенствана методика за оценка на състоянието на българските банки (АЛЕР(тс)).

JEL Класификатор: G21
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • БОРБАТА С БЕДНОСТТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ОБУЧЕНИЕТО ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

    Прилагането на комплексен и интегриран подход е условие за преодоляване на социалното изключване и за прекъсване на предаването на бедността между поколенията. Висшето образование по икономика и управление заема важно място в борбата с бедността посредством предоставяне на необходимите знания, умения и компетенции. Теза: „Усъвършенстването на ...

  • ПАЗАРНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ И НЕГОВИТЕ РИСКОВИ АСПЕКТИ

    Целта на студията е да се изследва пазарното поведение на индустриалните бизнес организации и неговите рискови аспекти и да се формулират идеи за успешно противодействие срещу рисковете и неблагоприятните последици от настъпването им. В тази връзка основните задачи са следните: да се проучат и обобщят теоретичните постановки за пазарното поведение ...

  • ПРАВНИ, ОТЧЕТНИ И КОНТРОЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    Обществените поръчки са основният път за разпределяне на публичните финанси. Благодарение на тях бюджетните организации реализират инвестиционните си разходи. Значението на обществените поръчки за бъдещето на институциите, които функционират на база бюджетни кредити, предопределя интереса към тяхното изучаване. То изисква комплексно изследване в ...