СОЦИАЛНАТА КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАКТИКА И У НАС

Автори

Ключови думи
корпоративна социална отговорност, добри практики, икономически просперитет

Резюме
Целта на студията е да се разкрият основни аспекти на корпоративната социална отговорност в практиката на фирмите. В тази връзка основните изследователски задачи са свързани с разкриването на нейната същност, представяне и обобщаване на опита в тази област. Тезата, която защитават авторите, е, че корпоративна социална отговорност описва промените, настъпващи в резултат на бурното развитие на техническия прогрес и интелектуализацията на икономиките, които стават причина за промяна в статута и значението на отделните стопански субекти, тъй като чрез тяхното успешно функциониране все по-ярко се откроява взаимната обвързаност между икономическото развитие и общественото благосъстояние, проявяваща се във всичките аспекти и нива на проявление. Като резултат от настоящото изследване са проучени разпространените „добри практики” от Европа и България в сферата на корпоративната социална отговорност. Същите са подложени на задълбочен анализ в контекста на протичащите процеси на национално, европейско и световно ниво.

JEL Класификатор: M14
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ГЪВКАВАТА ЗАЕТОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

    Специфичните параметри и динамичните промени на средата, в която функционират индустриалните бизнес организации, извеждат на преден план необходимостта от широкото използване на гъвкавите форми на заетост. Това основно провокира все повече интереса както на изследователи от различни научни направления, така и на мениджъри и специалисти от ...

  • ИМПЛЕМЕНТИРАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК

    Мотивацията е важен фактор в обучението по чужд език. Тя се дефинира като индивидуалното отношение, желание и усилията на обучаемия. Мотивацията е необходима за постигане на по-добри езикови умения в процеса на учене и повишаване на способността за учене, като без мотивация съответно способността за учене намалява. Проведеното научно изследване ...

  • МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ И РИСКА ЗА РЕЗЕРВИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ

    Обект на изследването са общозастрахователните дружества. Предмет на изследването са методите за оценка на резервите за предстоящи плащания и възможностите им за оценка на риска от недостатъчност на резервите за предстоящи плащания. Целта на проекта е да се направи обзор и да се систематизира научната литература по отношение на разработените ...