ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ

Автори

Ключови думи
обучение, мотивация, реализация, оптимизация, професионална подготовка

Резюме
Настоящото проучване се основава на тезата, че е необходимо обвързване на чуждоезиковото и специализираното икономическо обучение. Във връзка с това са изведени три изследователски цели: проучване мотивацията и очакванията на студентите от чуждоезиковото и специализираното икономическо обучение; разкриване възможностите за усъвършенстване обмена на информация между обучаващите се и завършилите студенти и укрепване на алумните отношения; проследяване реализацията на студентите по време и след придобиването на образователно-квалификационните степени. Конкретните задачи са свързани с разработване на допълнителни учебни материали и инструментариум за изследване и оценка на мотивацията и очакванията от професионалното и чуждоезиково обучение на студентите. Резултатите от осъществяването на научно-изследователския проект са: извеждане на подходи и методика на обучение за оптимизиране на учебния процес и мотивиране към активност на студентите през целия курс на обучение; изготвяне на методика за постоянен мониторинг на нуждите и нагласите на обучаваните студенти в специалност „Аграрна икономика”; изготвяне на учебно помагало по специализиран английски език за нуждите на студентите, изучаващи туристически дисциплини.

JEL Класификатор: A22, А23, I21
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Информационно-аналитичните системи и технологии са актуални и иновативни софтуерни решения, които могат да подпомогнат мениджърите на бизнес организациите при вземането на управленски решения. Целта на разработката е да се обоснове тяхното значение за подобряване на конкурентоспособността и да се представи технологичната готовност на българските ...

  • ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ БИЗНЕС ПРИОРИТЕТИ ПРЕД ИНДУСТРИАЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

    Промишлеността е на преден план в новия модел за растеж на икономиката на ЕС, както това беше формулирано в стратегия „Европа 2020”. Ето защо в настоящата студия е направен опит да се проучат основните приоритети пред индустриалните предприятия. Целта на изследването е да се очертаят посоките на развитието на индустриалния мениджмънт в резултат ...

  • НОВИТЕ КАЧЕСТВА И РОЛЯ НА МЕНИДЖЪРА НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА ЗНАНИЯ

    Целта на настоящото изследване е да представи основните моменти на трансформацията на индустриалната икономика в икономика, основана на знания (ИОЗ), като постави акцент върху знанието като основен елемент и новите качества и роля на мениджърите на бизнес организации (БО). Така поставена основната цел се декомпозира на четири задачи: 1/ изясняване ...