АУТСОРСИНГ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНАТА СПОСОБНОСТ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Автори

Ключови думи
аутсорсинг, възможности, машиностроителни предприятия, конкурентна способност, област Велико Търново

Резюме
Настоящото изследване е насочено към идентифициране на възможностите, които предоставя аутсорсингът за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия. За постигането на така формулираната цел са решени следните основни задачи: първо, проучени и оценени са състоянието на машиностроителните предприятия и са очертани перспективите пред тяхното развитие; второ, анализирани и оценени са възможностите за придобиване на конкурентни предимства чрез използване потенциала на аутсорсинга; трето, въз основа на емпирично проучване е анализирана и оценена степента на използване на тези възможности. В проучването участват 26 машиностроителни предприятия от област Велико Търново. Въз основа на получената от анкетните карти информация са разкрити състоянието на предприятията, приложението на аутсорсинга, функциите и дейностите, които най-често се отдават за изпълнение на външни специализирани организации, както и различните конкурентни предимства, получени в резултат на прилагането на този бизнес модел.

JEL Класификатор: L24
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 29
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРИ НА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ, ХРАНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

    Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване на проблемите при производството и пазарите за реализация на селскостопанска продукция от гледна точка на генетично модифицираните организми и генетично модифицираните храни. За нейното постигане се иден¬ти¬фицират факторите, които оказват влияние, дефинирани в поставените задачи. ...

  • БАНКОВИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

    Банковите кризи са скъпи за икономиката, не само поради високите преки спасителни разходи, но и поради негативните последици върху икономиката посредством ограничаване на достъпа до кредитните ресурси, негативното влияние върху цената на държавния дълг и тези на ценните книжа на местните компании, както и възможната обезценка на националната ...

  • СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

    Европейският съюз като територия за свободно движение на „хора, стоки и капитали” дава възможност на България и Румъния да подобрят своя достъп до пазари и да повишат атрактивността си за чуждестранни преки и портфейлни инвестиции. Възникналата две години след пълноправното членство глобална икономическа криза в много отношения е на път да заличи ...