АУТСОРСИНГ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНАТА СПОСОБНОСТ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Автори

Ключови думи
аутсорсинг, възможности, машиностроителни предприятия, конкурентна способност, област Велико Търново

Резюме
Настоящото изследване е насочено към идентифициране на възможностите, които предоставя аутсорсингът за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия. За постигането на така формулираната цел са решени следните основни задачи: първо, проучени и оценени са състоянието на машиностроителните предприятия и са очертани перспективите пред тяхното развитие; второ, анализирани и оценени са възможностите за придобиване на конкурентни предимства чрез използване потенциала на аутсорсинга; трето, въз основа на емпирично проучване е анализирана и оценена степента на използване на тези възможности. В проучването участват 26 машиностроителни предприятия от област Велико Търново. Въз основа на получената от анкетните карти информация са разкрити състоянието на предприятията, приложението на аутсорсинга, функциите и дейностите, които най-често се отдават за изпълнение на външни специализирани организации, както и различните конкурентни предимства, получени в резултат на прилагането на този бизнес модел.

JEL Класификатор: L24
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 29
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

    Основната цел на настоящото изследване е да бъдат идентифицирани възможностите за усъвършенстване на управлението на енерговъзобновяеми проекти в Република България. Основната цел се постига с помощта на следните задачи – разкриване на особеностите на управлението на енерговъзобновяемите проекти като фактор за екологизиране на фирмената дейност; ...

  • ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАКЕТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ С ДИСКРЕТНИ ИЗБОРНИ МОДЕЛИ

    Обект на настоящото изследване е потребителският избор на пакетни телекомуникационни услуги, а предмет – възможностите за неговото обясняване и предсказване на базата на меню базирани изборни модели. В студията се демонстрира как с помощта на интерактивен уеббазиран конджойнт алгоритъм, условен мултиномиален логит модел и йерархична бейсова ...

  • ПРОУЧВАНЕ ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ЧАСТНИЯ И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

    Основна цел на студията е да проучи активността на бизнеса и местните власти в Дунавския регион по отношение на търсенето и създаването на знание и нововъведения. Задачите са: да се изследва потребностите от нововъведения в частния и публичния сектор в Дунавския регион и да се дадат конкретни препо-ръки и мерки за повишаването на тяхната ...