БАНКОВИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Автори

Ключови думи
банки, банкова система, банкови кризи

Резюме
Банковите кризи са скъпи за икономиката, не само поради високите преки спасителни разходи, но и поради негативните последици върху икономиката посредством ограничаване на достъпа до кредитните ресурси, негативното влияние върху цената на държавния дълг и тези на ценните книжа на местните компании, както и възможната обезценка на националната валута. Целта на настоящото изследване са изясняване на причините за възникване и трансмисионните механизми на Световната финансова криза от 2007 година, като в него ще се отстоява следната теза: ефективното управление на рисковете във финансовия сектор на международно ниво е единственият способ за предотвратяване на бъдещи глобални финансови кризи. Във връзка с това се дефинират и следните основни задачи: (1) изясняване на факторите за възникване на банкови кризи, и вчастност – на Световната финансова криза от 2007 година, (2) разглеждане на трансмисионните механизми на заразяване в международния банков сектор, (3) изслед¬ване въздействието на Световната финансова криза върху банковия сектор и (4) анализ на възможните политики за управление на рисковете в банковата система и нейното укрепване.

JEL Класификатор: G21
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 26
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВОЛАТИЛНОСТ НА СЪОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИНА СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ (2000–2011 г.)

    Научната теза на изследването е, че като основни макроикономически индикатори следва да се използват не само макропоказателите, но и съотношенията между тях, защото като относителни величини те имат по-богато съдържание и създават по-благоприятни възможности при тяхното използване в макроикономическия анализ, моделирането и прогнозирането на ...

  • ПРОУЧВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ПРИОРИТЕТНА СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПА 2020

    Цел на настоящото изследване е да се разкрият насоките на развитие на зелената икономика във връзка с приоритетна стратегия на Европа 2020. Задачите, които се поставят, са свързани с разкриване същността на зелената икономика, както и с разкриване на причините за провеждане на зелено управление. Обект на изследването е развитието на зелената ...

  • АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС

    Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж. Той се свързва с изграждането на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика, в която ресурсите се използват ефективно и екологосъобразно. В съответствие с идеите, предложени в тези програми, ...