АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС

Автори

Ключови думи
туризъм, качество, конкурентоспособност, анализ, тенденции

Резюме
Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж. Той се свързва с изграждането на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика, в която ресурсите се използват ефективно и екологосъобразно. В съответствие с идеите, предложени в тези програми, е интерпретирано взаимо-отношението „качество – конкурентоспособност”. Търсенето на конкурентни предимства на туристическия продукт може да се подобри основно чрез преори-ентиране на стратегията на туристическите фирми към по-висок стандарт и по-качествени услуги, диференциация на българския туристически продукт, развитие на алтернативни продукти с цел привличане на по-платежоспособни туристи и създаване на условия за интензивна конкуренция в бранша.

В разработката са извършени практически изследвания на качеството на туристическия продукт, на неговото отражение върху конкурентоспособността на хотелиерски вериги, което в значителна степен илюстрира особеностите в развитието на туристическия бизнес през периода 2007 – 2011 г.

JEL Класификатор: L83, C10, L15,M20, C80
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 32
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАКЕТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ С ДИСКРЕТНИ ИЗБОРНИ МОДЕЛИ

    Обект на настоящото изследване е потребителският избор на пакетни телекомуникационни услуги, а предмет – възможностите за неговото обясняване и предсказване на базата на меню базирани изборни модели. В студията се демонстрира как с помощта на интерактивен уеббазиран конджойнт алгоритъм, условен мултиномиален логит модел и йерархична бейсова ...

  • ВОЛАТИЛНОСТ НА СЪОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИНА СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ (2000–2011 г.)

    Научната теза на изследването е, че като основни макроикономически индикатори следва да се използват не само макропоказателите, но и съотношенията между тях, защото като относителни величини те имат по-богато съдържание и създават по-благоприятни възможности при тяхното използване в макроикономическия анализ, моделирането и прогнозирането на ...

  • ПРОУЧВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ПРИОРИТЕТНА СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПА 2020

    Цел на настоящото изследване е да се разкрият насоките на развитие на зелената икономика във връзка с приоритетна стратегия на Европа 2020. Задачите, които се поставят, са свързани с разкриване същността на зелената икономика, както и с разкриване на причините за провеждане на зелено управление. Обект на изследването е развитието на зелената ...