АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС

Автори

Ключови думи
туризъм, качество, конкурентоспособност, анализ, тенденции

Резюме
Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж. Той се свързва с изграждането на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика, в която ресурсите се използват ефективно и екологосъобразно. В съответствие с идеите, предложени в тези програми, е интерпретирано взаимо-отношението „качество – конкурентоспособност”. Търсенето на конкурентни предимства на туристическия продукт може да се подобри основно чрез преори-ентиране на стратегията на туристическите фирми към по-висок стандарт и по-качествени услуги, диференциация на българския туристически продукт, развитие на алтернативни продукти с цел привличане на по-платежоспособни туристи и създаване на условия за интензивна конкуренция в бранша.

В разработката са извършени практически изследвания на качеството на туристическия продукт, на неговото отражение върху конкурентоспособността на хотелиерски вериги, което в значителна степен илюстрира особеностите в развитието на туристическия бизнес през периода 2007 – 2011 г.

JEL Класификатор: L83, C10, L15,M20, C80
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 32
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПИВОВАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

    Съвременните реалности и преходът към нов цивилизационен модел на развитие – „икономика, основана на знанието” – модифицират начините за пос-ти¬га¬не на конкурентоспособност на предприятията. В основни фактори за фирмен прогрес се превръщат ИКТ, иновациите и човешкият капитал. Изброените три опорни стълба обуславят и подобаващи промени в ...

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

    Основната цел на настоящото изследване е да бъдат идентифицирани възможностите за усъвършенстване на управлението на енерговъзобновяеми проекти в Република България. Основната цел се постига с помощта на следните задачи – разкриване на особеностите на управлението на енерговъзобновяемите проекти като фактор за екологизиране на фирмената дейност; ...

  • СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА

    В Европейския съюз индустриалната политика се развива както в контекста на усъвършенстване на регулациите, така и в преструктурирането на сектори, особено този на индустрията, с цел повишаване на конкурентоспособността и подкрепа на инвестициите и заетостта. Ключовият въпрос, на който тя търси отговор, е какво е нужно да се направи, за да се ...