ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРИ НА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ, ХРАНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

Автори

Ключови думи
производство, пазари, генетично модифицирани организми, генетично модифицирани храни, селскостопанска продукция

Резюме
Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване на проблемите при производството и пазарите за реализация на селскостопанска продукция от гледна точка на генетично модифицираните организми и генетично модифицираните храни. За нейното постигане се иден¬ти¬фицират факторите, които оказват влияние, дефинирани в поставените задачи. Ограничеността на земята като ресурс, световната икономическа криза, про¬до¬волствената сигурност, гладът в световен мащаб и други фактори налагат създаването на устойчиви на природо-климатичните условия видове, от една страна. От друга страна, недостатъчната информация относно безопасността за биологичните видове от производството, разпространението и приложението на генетично модифицирани организми и храни налага държавна намеса. Аграрният сектор е стратегически отрасъл, изискващ приложението на икономически обосновани мерки от страна на държавата за търсене на решения за овладяване и отстраняване на потенциални негативни последици от гледна точка осигуряване на нормални условия за съществуване на хората, растенията и животните и опазване на околната среда.

JEL Класификатор: Q13, Q51
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АУТСОРСИНГ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНАТА СПОСОБНОСТ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Настоящото изследване е насочено към идентифициране на възможностите, които предоставя аутсорсингът за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия. За постигането на така формулираната цел са решени следните основни задачи: първо, проучени и оценени са състоянието на машиностроителните предприятия и са очертани ...

  • ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАКЕТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ С ДИСКРЕТНИ ИЗБОРНИ МОДЕЛИ

    Обект на настоящото изследване е потребителският избор на пакетни телекомуникационни услуги, а предмет – възможностите за неговото обясняване и предсказване на базата на меню базирани изборни модели. В студията се демонстрира как с помощта на интерактивен уеббазиран конджойнт алгоритъм, условен мултиномиален логит модел и йерархична бейсова ...

  • АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС

    Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж. Той се свързва с изграждането на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика, в която ресурсите се използват ефективно и екологосъобразно. В съответствие с идеите, предложени в тези програми, ...