ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРИ НА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ, ХРАНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

Автори

Ключови думи
производство, пазари, генетично модифицирани организми, генетично модифицирани храни, селскостопанска продукция

Резюме
Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване на проблемите при производството и пазарите за реализация на селскостопанска продукция от гледна точка на генетично модифицираните организми и генетично модифицираните храни. За нейното постигане се иден¬ти¬фицират факторите, които оказват влияние, дефинирани в поставените задачи. Ограничеността на земята като ресурс, световната икономическа криза, про¬до¬волствената сигурност, гладът в световен мащаб и други фактори налагат създаването на устойчиви на природо-климатичните условия видове, от една страна. От друга страна, недостатъчната информация относно безопасността за биологичните видове от производството, разпространението и приложението на генетично модифицирани организми и храни налага държавна намеса. Аграрният сектор е стратегически отрасъл, изискващ приложението на икономически обосновани мерки от страна на държавата за търсене на решения за овладяване и отстраняване на потенциални негативни последици от гледна точка осигуряване на нормални условия за съществуване на хората, растенията и животните и опазване на околната среда.

JEL Класификатор: Q13, Q51
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АУТСОРСИНГ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНАТА СПОСОБНОСТ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Настоящото изследване е насочено към идентифициране на възможностите, които предоставя аутсорсингът за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия. За постигането на така формулираната цел са решени следните основни задачи: първо, проучени и оценени са състоянието на машиностроителните предприятия и са очертани ...

  • СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

    Европейският съюз като територия за свободно движение на „хора, стоки и капитали” дава възможност на България и Румъния да подобрят своя достъп до пазари и да повишат атрактивността си за чуждестранни преки и портфейлни инвестиции. Възникналата две години след пълноправното членство глобална икономическа криза в много отношения е на път да заличи ...

  • ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПИВОВАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

    Съвременните реалности и преходът към нов цивилизационен модел на развитие – „икономика, основана на знанието” – модифицират начините за пос-ти¬га¬не на конкурентоспособност на предприятията. В основни фактори за фирмен прогрес се превръщат ИКТ, иновациите и човешкият капитал. Изброените три опорни стълба обуславят и подобаващи промени в ...