ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАКЕТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ С ДИСКРЕТНИ ИЗБОРНИ МОДЕЛИ

Автори

Ключови думи
меню базиран конджойнт анализ, мултиномиален логит модел, йерархична бейсова регресия, пакетни телекомуникационни услуги, предиктивен анализ

Резюме
Обект на настоящото изследване е потребителският избор на пакетни телекомуникационни услуги, а предмет – възможностите за неговото обясняване и предсказване на базата на меню базирани изборни модели. В студията се демонстрира как с помощта на интерактивен уеббазиран конджойнт алгоритъм, условен мултиномиален логит модел и йерархична бейсова регресия могат да бъдат оценени частните оценки за полезност на основните компоненти на цифрови телекомуникационни услуги за дома. На базата на емпиричните оценки на предпочитанията се съставя аналитичен симулационен модел за предиктивен анализ на структурата на търсенето при алтернативни сценарии. Целта е да се предложат и демонстрират някои възможности за оптимално планиране на продуктовия микс от пакетни предложения, които да съответстват на очакванията и на готовността за плащане на реалните и потенциалните потребители.

JEL Класификатор: С11, С15, С16, С83, М39
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 29
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА

    В Европейския съюз индустриалната политика се развива както в контекста на усъвършенстване на регулациите, така и в преструктурирането на сектори, особено този на индустрията, с цел повишаване на конкурентоспособността и подкрепа на инвестициите и заетостта. Ключовият въпрос, на който тя търси отговор, е какво е нужно да се направи, за да се ...

  • СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

    Европейският съюз като територия за свободно движение на „хора, стоки и капитали” дава възможност на България и Румъния да подобрят своя достъп до пазари и да повишат атрактивността си за чуждестранни преки и портфейлни инвестиции. Възникналата две години след пълноправното членство глобална икономическа криза в много отношения е на път да заличи ...

  • ПРОУЧВАНЕ ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ЧАСТНИЯ И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

    Основна цел на студията е да проучи активността на бизнеса и местните власти в Дунавския регион по отношение на търсенето и създаването на знание и нововъведения. Задачите са: да се изследва потребностите от нововъведения в частния и публичния сектор в Дунавския регион и да се дадат конкретни препо-ръки и мерки за повишаването на тяхната ...