СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
енергийна ефективност, недвижими имоти, агенции за недвижими имоти, професионално домоуправление

Резюме
Целта на научното изследване е, на основата на емпирично проучване състоянието на пазара на недвижимите имоти в България, да се очертаят насоки и препоръки за изпълнение на поетите ангажименти по европейските директиви, свързани с промените в климата и енергийната ефективност, допринасящи за излизане от кризата на изследвания пазар и неговото устойчиво развитие.

За постигане на целта са дефинирани следните задачи: изясняване на стратегията на Европейския съюз за енергийната ефективност; очертаване мястото и ролята на недвижимите имоти от сграден тип в икономиката на страната; разработване на модел за професионално домоуправление на жилищните сгради като продукт, предоставян от агенциите за недвижими имоти, способен да благоприятства повишаването на енергийната им ефективност.

Основната изследователска теза е, че повишаването на енергийната ефектив¬ност на сградите е от съществено значение за стабилизирането и устойчивото развитие на пазара на недвижими имоти, като предлага дългосрочни ползи за собствениците и ползвателите на имоти.

JEL Класификатор: M19, Q47, R21
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 29
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРОУЧВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ПРИОРИТЕТНА СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПА 2020

    Цел на настоящото изследване е да се разкрият насоките на развитие на зелената икономика във връзка с приоритетна стратегия на Европа 2020. Задачите, които се поставят, са свързани с разкриване същността на зелената икономика, както и с разкриване на причините за провеждане на зелено управление. Обект на изследването е развитието на зелената ...

  • ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАКЕТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ С ДИСКРЕТНИ ИЗБОРНИ МОДЕЛИ

    Обект на настоящото изследване е потребителският избор на пакетни телекомуникационни услуги, а предмет – възможностите за неговото обясняване и предсказване на базата на меню базирани изборни модели. В студията се демонстрира как с помощта на интерактивен уеббазиран конджойнт алгоритъм, условен мултиномиален логит модел и йерархична бейсова ...

  • ВОЛАТИЛНОСТ НА СЪОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИНА СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ (2000–2011 г.)

    Научната теза на изследването е, че като основни макроикономически индикатори следва да се използват не само макропоказателите, но и съотношенията между тях, защото като относителни величини те имат по-богато съдържание и създават по-благоприятни възможности при тяхното използване в макроикономическия анализ, моделирането и прогнозирането на ...