УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Автори

Ключови думи
управление, проекти, фирма, екологизиране, възобновяеми енергийни източници

Резюме
Основната цел на настоящото изследване е да бъдат идентифицирани възможностите за усъвършенстване на управлението на енерговъзобновяеми проекти в Република България. Основната цел се постига с помощта на следните задачи – разкриване на особеностите на управлението на енерговъзобновяемите проекти като фактор за екологизиране на фирмената дейност; представяне на възможностите за подобряване на механизмите за управление на енерговъзобновяеми проекти на фирмено равнище. Обект на изследване са енерговъзобновяемите проекти, изпълнявани от фирмите в РБългария. Предметът на изследване са възможностите за ефективно управление на енерговъзобновяеми проекти (фото-волтаична електроцентрала) на фирмено равнище. Акцентира се върху възможностите за преодоляване на пречките, стоящи пред реализацията на енерговъзобновяем проект, независимо от тяхното естество; върху създаването на устойчив и гъвкав модел на управление на енерговъзобновяем проект (фотоволтаична електроцентрала) на фирмено равнище с цел екологизиране на фирмената дейност.

JEL Класификатор: L2, O1, O2, Q42, Q57
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АУТСОРСИНГ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНАТА СПОСОБНОСТ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Настоящото изследване е насочено към идентифициране на възможностите, които предоставя аутсорсингът за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия. За постигането на така формулираната цел са решени следните основни задачи: първо, проучени и оценени са състоянието на машиностроителните предприятия и са очертани ...

  • БАНКОВИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

    Банковите кризи са скъпи за икономиката, не само поради високите преки спасителни разходи, но и поради негативните последици върху икономиката посредством ограничаване на достъпа до кредитните ресурси, негативното влияние върху цената на държавния дълг и тези на ценните книжа на местните компании, както и възможната обезценка на националната ...

  • ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРИ НА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ, ХРАНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

    Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване на проблемите при производството и пазарите за реализация на селскостопанска продукция от гледна точка на генетично модифицираните организми и генетично модифицираните храни. За нейното постигане се иден¬ти¬фицират факторите, които оказват влияние, дефинирани в поставените задачи. ...