ПРОУЧВАНЕ ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ЧАСТНИЯ И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

Автори

Ключови думи
иновационна активност, регионално развитие, регионални иновационни системи, анализ на регионалните иновационни потребности

Резюме
Основна цел на студията е да проучи активността на бизнеса и местните власти в Дунавския регион по отношение на търсенето и създаването на знание и нововъведения. Задачите са: да се изследва потребностите от нововъведения в частния и публичния сектор в Дунавския регион и да се дадат конкретни препо-ръки и мерки за повишаването на тяхната иновационна активност. Основна теза, застъпена в разработката, е, че търсенето на знание и иновации от страна на местния бизнес и администрация е недостатъчно, но може и следва да е провокирано от явното и тацитно знание, обменяно между предприемачите в регионалните иновационни системи. В студията са систематизирани резултатите от многомерния количествен анализ на иновационните потребности на обществения и бизнес сектор. За решаване на разкритите от проучването проблеми са изведени конкретни препоръки и мерки, които да подпомогнат създаването на креативна местна среда, по-пълното експлоатиране на ендогенния потенциал на Дунавския регион и да улеснят дифузията на знанието и иновациите както в бизнес органи-зациите, така и в процеса на работа на местните власти.

JEL Класификатор: О32, О38, R58
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 29
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА

    В Европейския съюз индустриалната политика се развива както в контекста на усъвършенстване на регулациите, така и в преструктурирането на сектори, особено този на индустрията, с цел повишаване на конкурентоспособността и подкрепа на инвестициите и заетостта. Ключовият въпрос, на който тя търси отговор, е какво е нужно да се направи, за да се ...

  • ВОЛАТИЛНОСТ НА СЪОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИНА СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ (2000–2011 г.)

    Научната теза на изследването е, че като основни макроикономически индикатори следва да се използват не само макропоказателите, но и съотношенията между тях, защото като относителни величини те имат по-богато съдържание и създават по-благоприятни възможности при тяхното използване в макроикономическия анализ, моделирането и прогнозирането на ...

  • БАНКОВИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

    Банковите кризи са скъпи за икономиката, не само поради високите преки спасителни разходи, но и поради негативните последици върху икономиката посредством ограничаване на достъпа до кредитните ресурси, негативното влияние върху цената на държавния дълг и тези на ценните книжа на местните компании, както и възможната обезценка на националната ...