СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Автори

Ключови думи
политика, икономическа политика, индустриална политика, индустриални предприятия

Резюме
В Европейския съюз индустриалната политика се развива както в контекста на усъвършенстване на регулациите, така и в преструктурирането на сектори, особено този на индустрията, с цел повишаване на конкурентоспособността и подкрепа на инвестициите и заетостта. Ключовият въпрос, на който тя търси отговор, е какво е нужно да се направи, за да се подпомогнат бизнесът и индустрията и да бъдат конкурентоспособни на несигурния, турбулентен глобален пазар. Целта на настоящото проучване е да се анализира провежданата досега индустриална политика в нашата страна и въз основа на задълбочени теоретико-практически проучвания да се изведат надеждни индикатори за нейното проследяване и анализиране. Задачите на изследването са свързани с обобщаване и систематизиране на теоретичните постановки относно това, какво е политика, нива на политиката, индустрия и индустриална политика, както и да се анализират предимствата и недостатъците на съществуващите индикатори за оценка на индустриалната политика.

Изводите от научното изследване са насочени към оценка на индустриалната политика и обосноваване на нейните направления.

JEL Класификатор: L16, L52, L53, L60
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 27
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АУТСОРСИНГ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНАТА СПОСОБНОСТ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Настоящото изследване е насочено към идентифициране на възможностите, които предоставя аутсорсингът за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия. За постигането на така формулираната цел са решени следните основни задачи: първо, проучени и оценени са състоянието на машиностроителните предприятия и са очертани ...

  • МЕХАНИЗМИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ И ОДИТ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

    Средствата от европейските фондове и програми имат важно значение за националната икономика, тъй като чрез тях се решават значими социално-икономически проблеми. Понякога процесът на тяхното усвояване се съпътства с опити за извършване на нарушения и измами. За тяхното недопускане се налага този процес да се одитира и регулира. Изследването на ...

  • ПРОУЧВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ПРИОРИТЕТНА СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПА 2020

    Цел на настоящото изследване е да се разкрият насоките на развитие на зелената икономика във връзка с приоритетна стратегия на Европа 2020. Задачите, които се поставят, са свързани с разкриване същността на зелената икономика, както и с разкриване на причините за провеждане на зелено управление. Обект на изследването е развитието на зелената ...