СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

Автори

Ключови думи
импорт, експорт, ПЧИ, платежен баланс, външен дълг

Резюме
Европейският съюз като територия за свободно движение на „хора, стоки и капитали” дава възможност на България и Румъния да подобрят своя достъп до пазари и да повишат атрактивността си за чуждестранни преки и портфейлни инвестиции. Възникналата две години след пълноправното членство глобална икономическа криза в много отношения е на път да заличи тези позитиви и да постави на сериозни изпитания способността на икономиките на двете страни да функционират във вече няколкогодишен режим на криза и силно редуцирани капиталови потоци. Проектът „Сравнително изследване на външния сектор на икономиките на България и Румъния” е насочен към изследване на тенденциите в платежния баланс на двете страни и неговите компоненти в светлината на еврочленството и в условията на икономическа криза. В неговия обхват попадат основ-ните специфики на търговските и капиталовите потоци, както и зависимости между тях. Обобщени са вижданията за балансиране на външния сектор и е определен инструментариум за оценяване на тенденциите в платежния баланс .

JEL Класификатор: F14, F15, F30
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС

    Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж. Той се свързва с изграждането на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика, в която ресурсите се използват ефективно и екологосъобразно. В съответствие с идеите, предложени в тези програми, ...

  • АУТСОРСИНГ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНАТА СПОСОБНОСТ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Настоящото изследване е насочено към идентифициране на възможностите, които предоставя аутсорсингът за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия. За постигането на така формулираната цел са решени следните основни задачи: първо, проучени и оценени са състоянието на машиностроителните предприятия и са очертани ...

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

    Основната цел на настоящото изследване е да бъдат идентифицирани възможностите за усъвършенстване на управлението на енерговъзобновяеми проекти в Република България. Основната цел се постига с помощта на следните задачи – разкриване на особеностите на управлението на енерговъзобновяемите проекти като фактор за екологизиране на фирмената дейност; ...