ВОЛАТИЛНОСТ НА СЪОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИНА СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ (2000–2011 г.)

Автори

Ключови думи
система на националните сметки, волатилност, макроикономически съотношения, макроикономическо равновесие, потребление

Резюме
Научната теза на изследването е, че като основни макроикономически индикатори следва да се използват не само макропоказателите, но и съотношенията между тях, защото като относителни величини те имат по-богато съдържание и създават по-благоприятни възможности при тяхното използване в макроикономическия анализ, моделирането и прогнозирането на социалноикономическите явления и процеси. Целта е да се изследват съотношенията между макроикономическите показатели, чиито значения се свързват със спадовете, оживлението, подема и пиковете на икономическото развитие. В тази връзка предметът на изследването е съсредоточен върху волатилността на тези съотношения в периода 2000–2011 г. и нейното отражение върху икономическото развитие на страната. Резултатите от изследването доказват нашата теза и индикират по-интензивна волатилност, резултат от икономическата криза.

JEL Класификатор: E60; C40; C62
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • БАНКОВИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

    Банковите кризи са скъпи за икономиката, не само поради високите преки спасителни разходи, но и поради негативните последици върху икономиката посредством ограничаване на достъпа до кредитните ресурси, негативното влияние върху цената на държавния дълг и тези на ценните книжа на местните компании, както и възможната обезценка на националната ...

  • ПРОУЧВАНЕ ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ЧАСТНИЯ И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

    Основна цел на студията е да проучи активността на бизнеса и местните власти в Дунавския регион по отношение на търсенето и създаването на знание и нововъведения. Задачите са: да се изследва потребностите от нововъведения в частния и публичния сектор в Дунавския регион и да се дадат конкретни препо-ръки и мерки за повишаването на тяхната ...

  • АУТСОРСИНГ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНАТА СПОСОБНОСТ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Настоящото изследване е насочено към идентифициране на възможностите, които предоставя аутсорсингът за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия. За постигането на така формулираната цел са решени следните основни задачи: първо, проучени и оценени са състоянието на машиностроителните предприятия и са очертани ...