ПРОУЧВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ПРИОРИТЕТНА СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПА 2020

Автори

Ключови думи
зелена икономика, екология, управление, зелено управление

Резюме
Цел на настоящото изследване е да се разкрият насоките на развитие на зелената икономика във връзка с приоритетна стратегия на Европа 2020. Задачите, които се поставят, са свързани с разкриване същността на зелената икономика, както и с разкриване на причините за провеждане на зелено управление. Обект на изследването е развитието на зелената икономика в РБългария. Предмет на изследване в настоящата студия са промените, които трябва да бъдат направени в националното ни стопанство, за да бъде изградена хуманна зелена икономика. Тезата, която се защитава, е, че за да оцелее животът на Земята, съвременната икономика, стимулираща социалното неравенство и пилеенето на природни ресурси, трябва да бъде заменена от стационарна зелена икономика. Естествено това трябва да стане в глобален мащаб, чрез постигането на консенсус между всички страни в света и взаимно зачитане на техните интереси. Възможните начини за интегриране на България в европейското и световното стопанство са много, но най-оправдано от икономическа гледна точка е това да стане чрез изграждане на зелена икономика.

JEL Класификатор: М2, Q0
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 29
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

    Целта на научното изследване е, на основата на емпирично проучване състоянието на пазара на недвижимите имоти в България, да се очертаят насоки и препоръки за изпълнение на поетите ангажименти по европейските директиви, свързани с промените в климата и енергийната ефективност, допринасящи за излизане от кризата на изследвания пазар и неговото ...

  • АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    Целта на настоящата студия е да се направи оценка на дейността на пенсионните фондове в България. Постигането на тази цел предполага разглеждането на следните задачи: изясняване на същността и целите на допълнителното пенсионно осигуряване; оценка на макроикономическата среда за развитие на допълнителното пенсионно осигуряване; анализ на дейността ...

  • ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАКЕТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ С ДИСКРЕТНИ ИЗБОРНИ МОДЕЛИ

    Обект на настоящото изследване е потребителският избор на пакетни телекомуникационни услуги, а предмет – възможностите за неговото обясняване и предсказване на базата на меню базирани изборни модели. В студията се демонстрира как с помощта на интерактивен уеббазиран конджойнт алгоритъм, условен мултиномиален логит модел и йерархична бейсова ...