ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПИВОВАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
пивоварно предприятие, фирмена конкурентоспособност, ИКТ, иновации, човешки капитал

Резюме
Съвременните реалности и преходът към нов цивилизационен модел на развитие – „икономика, основана на знанието” – модифицират начините за пос-ти¬га¬не на конкурентоспособност на предприятията. В основни фактори за фирмен прогрес се превръщат ИКТ, иновациите и човешкият капитал. Изброените три опорни стълба обуславят и подобаващи промени в отрасловата структура на България и по-конкретно в пивоварния подотрасъл; в „архитектурата” на неговата конкурентна интензивност и във формирането на конкурентните му предимства. В тази връзка целта на конкретното проектно проучване е да се оцени и анализира конкурентоспособността на българските предприятия от пивоварния подотрасъл в текущ и перспективен аспект. Тезата, която се отстоява, е, че за да бъдат пивоварните предприятия в България по-високо конкурентоспособни, е необходимо интензивно да използват ИКТ, активно да внедряват нововъведения и неизменно да разширяват и обогатяват познанията на своите кадри. Чрез извършване на оценка (основана на анкетен метод и преки интервюта) на конкурентоспособността на родните пивопроизводители се разкрива тяхното състояние и „тесни места”, дефинират се основните изводи и се открояват препоръките за ефективното им развитие и растеж.

JEL Класификатор: D21, L21, M29
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АУТСОРСИНГ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНАТА СПОСОБНОСТ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Настоящото изследване е насочено към идентифициране на възможностите, които предоставя аутсорсингът за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия. За постигането на така формулираната цел са решени следните основни задачи: първо, проучени и оценени са състоянието на машиностроителните предприятия и са очертани ...

  • ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАКЕТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ С ДИСКРЕТНИ ИЗБОРНИ МОДЕЛИ

    Обект на настоящото изследване е потребителският избор на пакетни телекомуникационни услуги, а предмет – възможностите за неговото обясняване и предсказване на базата на меню базирани изборни модели. В студията се демонстрира как с помощта на интерактивен уеббазиран конджойнт алгоритъм, условен мултиномиален логит модел и йерархична бейсова ...

  • МЕХАНИЗМИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ И ОДИТ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

    Средствата от европейските фондове и програми имат важно значение за националната икономика, тъй като чрез тях се решават значими социално-икономически проблеми. Понякога процесът на тяхното усвояване се съпътства с опити за извършване на нарушения и измами. За тяхното недопускане се налага този процес да се одитира и регулира. Изследването на ...