ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПИВОВАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
пивоварно предприятие, фирмена конкурентоспособност, ИКТ, иновации, човешки капитал

Резюме
Съвременните реалности и преходът към нов цивилизационен модел на развитие – „икономика, основана на знанието” – модифицират начините за пос-ти¬га¬не на конкурентоспособност на предприятията. В основни фактори за фирмен прогрес се превръщат ИКТ, иновациите и човешкият капитал. Изброените три опорни стълба обуславят и подобаващи промени в отрасловата структура на България и по-конкретно в пивоварния подотрасъл; в „архитектурата” на неговата конкурентна интензивност и във формирането на конкурентните му предимства. В тази връзка целта на конкретното проектно проучване е да се оцени и анализира конкурентоспособността на българските предприятия от пивоварния подотрасъл в текущ и перспективен аспект. Тезата, която се отстоява, е, че за да бъдат пивоварните предприятия в България по-високо конкурентоспособни, е необходимо интензивно да използват ИКТ, активно да внедряват нововъведения и неизменно да разширяват и обогатяват познанията на своите кадри. Чрез извършване на оценка (основана на анкетен метод и преки интервюта) на конкурентоспособността на родните пивопроизводители се разкрива тяхното състояние и „тесни места”, дефинират се основните изводи и се открояват препоръките за ефективното им развитие и растеж.

JEL Класификатор: D21, L21, M29
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МЕХАНИЗМИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ И ОДИТ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

    Средствата от европейските фондове и програми имат важно значение за националната икономика, тъй като чрез тях се решават значими социално-икономически проблеми. Понякога процесът на тяхното усвояване се съпътства с опити за извършване на нарушения и измами. За тяхното недопускане се налага този процес да се одитира и регулира. Изследването на ...

  • СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА

    В Европейския съюз индустриалната политика се развива както в контекста на усъвършенстване на регулациите, така и в преструктурирането на сектори, особено този на индустрията, с цел повишаване на конкурентоспособността и подкрепа на инвестициите и заетостта. Ключовият въпрос, на който тя търси отговор, е какво е нужно да се направи, за да се ...

  • ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРИ НА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ, ХРАНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

    Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване на проблемите при производството и пазарите за реализация на селскостопанска продукция от гледна точка на генетично модифицираните организми и генетично модифицираните храни. За нейното постигане се иден¬ти¬фицират факторите, които оказват влияние, дефинирани в поставените задачи. ...