АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
допълнително пенсионно осигуряване, пенсионни фондове, доходност, пенсионни активи, осигурени лица

Резюме
Целта на настоящата студия е да се направи оценка на дейността на пенсионните фондове в България. Постигането на тази цел предполага разглеждането на следните задачи: изясняване на същността и целите на допълнителното пенсионно осигуряване; оценка на макроикономическата среда за развитие на допълнителното пенсионно осигуряване; анализ на дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България за периода 2007–2011 г. по показателите: постигнати инвестиционни резултати, нетни активи и брой осигурени лица.

Основната теза в изследването е, че функционирането на пенсионните фондове е тясно свързано с макроикономическата среда. Тя оказва влияние върху инвестиционната политика и финансовото състояние на частните пенсионни фондове, както и върху капитализацията на индивидуалните партиди на осигурените в тях лица.

Направеното изследване ни дава основание да формулираме следните основни изводи: допълнителното пенсионно осигуряване предоставя допълнителна осигурителна защита срещу рисковете: инвалидност, старост, смърт; допълнителното пенсионно осигуряване допринася за увеличаване на пенсионните спес¬тявания; размерът на плащанията от допълнителното пенсионно осигуряване към осигурените или правоимащите лица зависи от натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица и доходите от тяхното инвестиране; в резултат на глобалната икономическа криза се отчита спад в доходността на всички пенсионни фондове. Намаляват нетните активи на професионалните и доброволните пенсионни фондове; коефициентът на Шарп дава цялостна предс¬тава за инвестиционната политика на пенсионноосигурителните дружества; при оценяване коефициента на Шарп можем да заключим, че лидер сред пенсионноосигурителните дружества е ПОД „Родина”.

JEL Класификатор: G23
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 27
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРОУЧВАНЕ ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ЧАСТНИЯ И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

    Основна цел на студията е да проучи активността на бизнеса и местните власти в Дунавския регион по отношение на търсенето и създаването на знание и нововъведения. Задачите са: да се изследва потребностите от нововъведения в частния и публичния сектор в Дунавския регион и да се дадат конкретни препо-ръки и мерки за повишаването на тяхната ...

  • АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС

    Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж. Той се свързва с изграждането на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика, в която ресурсите се използват ефективно и екологосъобразно. В съответствие с идеите, предложени в тези програми, ...

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

    Основната цел на настоящото изследване е да бъдат идентифицирани възможностите за усъвършенстване на управлението на енерговъзобновяеми проекти в Република България. Основната цел се постига с помощта на следните задачи – разкриване на особеностите на управлението на енерговъзобновяемите проекти като фактор за екологизиране на фирмената дейност; ...