РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СА „Д. А. ЦЕНОВ” (Една скромна годишнина – една скромна панорама на свършеното)

Автори

Ключови думи
научни изследвания, алманах, научни приоритети, годишнина

Резюме
Разработката е посветена на петнадесетата годишнина от създаването на Института за научни изследвания при СА „Д. А. Ценов” и решението за издаване на Алманах „Научни изследвания”. В нея са очертани основните моменти от развитието на звеното и изданието в ретроспективен план. Направена е систематизация на броевете и публикациите в Алманах „Научни изследвания”. Представени са актуалните приоритети и някои възможности за развитие на научно-изследователската работа в СА „Д. А. Ценов”.

JEL Класификатор: A0, A3
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 11
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

    При съвременните икономически условия екологизацията на индустриалното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Научната разработка на тема: „Добив на суровини и екологизация на добивното производство” е с теоретико-приложна насоченост. Тя има отношение към екологичните проблеми на ...

  • УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

    Насърчаването на предприемачеството е една от основните насоки на съвременната европейска политика за малките и средните предприятия. Особено внимание се отделя на жените предприемачи и на потенциалните бъдещи предприемачи. Актуалността на тези проблеми предизвиква научен интерес у изследователите и е база за определяне на обектите на настоящото ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ПАЗАРА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УЕБ АНАЛИЗ

    Стремейки се към повишаване продуктивността на своите маркетингови бюджети, все повече предприятия осъзнават необходимостта от регистриране и измерване на резултатите от онлайн дейността. Настоящото изследване е провокирано от засилващия се интерес на бизнеса към използване на инструменти за уеб анализ. В изследването са коментирани някои от ...