СИГНАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА СКРИТАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
скрита икономика, държавна финансова политика, глобална финансово-икономическа криза

Резюме
Глобалната финансово-икономическа криза след началото на настоящия век предизвика възникването и разрушителното действие на редица катаклизми по отношение и на държавната финансова политика. Разривите в държавните бюджети, крайно неадекватният социален обществен статус и влошаването на основните макропоказатели, измерващи „пулса” на националната и световната икономика, за пореден път поставиха акцент върху измеренията на скритата икономика.

Наличието на скрита икономика е индикативен сигнал за липсата на доверие в държавната финансова политика и неефективността на националната икономическа политика. Същевременно упражняването на скрити икономически практики влияе върху икономическия растеж, производителността, конкуренто-способността, икономическата и финансовата държавна политика. Във връзка с това основната цел на разработката е да се анализират измеренията на скритата икономика и свързаната с нея проблематика и да се изследва реалното й проявление в България, вкл. да се предложат опции за ограничаването му.

JEL Класификатор: H30
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 14
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ОЧИС

    През призмата на изследване на развитието в блоковата среда на страните от групата за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) е налице възможност за оценяване на пулса и темпа на икономическото развитие и възможностите на България, Румъния и Гърция (страните от ЧИС, членки на ЕС) да развиват потенциала си за растеж. За нас с особената си ...

  • ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА РИСКА ПРИ ИЗБОРА НА ИНВЕСТИЦИИ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

    За основен обект на изследването се определя оценяването на риска при избора на инвестиции, а за негов предмет – емпиричното извеждане и оценка на коефициента beta в условията на българския капиталов пазар. Целта на изследването е да развие теоретични виждания относно оценяването на риска при избора на инвестиции и подложи на емпирично извеждане и ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ДЕРИВАТИ ВЪРХУ КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР НА ГОЛЕМИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ БОРСИ

    В професионалните среди продължават да се срещат становищата за опасността от финансовите деривати и за вината им за кризата. Същевременно са единични изследванията за конкретното влияние на дериватите, като те са с тесен фокус – отделен инструмент, ограничен пазар и време. С настоящото изследване търсим аргументи за действителното влияние на ...