ОЦЕНКА НА НЕОКЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ КЕЙНСИАНСТВОТО

Автори

Ключови думи
неокласическа концепция, кейнсианство, икономическа криза, икономически растеж

Резюме
От края на 2007 г. и началото на 2008 г. световната икономика е в икономическа и финансова криза. По своя размах тя е явление с глобални последици за производството и потреблението. В този ред на мисли на преден план се поставят два важни въпроса, свързани с мястото на пазара и държавата при координирането и насочването на стопанските решения, от една страна, и със системата от мерки за преодоляване на последиците от кризисното състояние – от друга. На тази основа разработката има за цел да сравни теоретическите концепции на во-дещите икономически школи – неокласическа и кейнсианска, в посока на предлагани мерки за излизане от подобно състояние и поемане отново по траекторията на икономическия растеж.

JEL Класификатор: B22, E12, E13
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 18
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • УПРАВЛЕНИЕ ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ НА БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

    Задоволяването на обществения интерес по отношение на публичните стоки и услуги има свои граници – ресурсната ограниченост при предоставянето на публични блага и услуги. Доколкото потребностите на обществото и отделните индивиди винаги превишават наличните икономически ресурси за тяхното реализиране, належащо става използването на инструментите на ...

  • ОФШОРНИТЕ ЗОНИ – МЯСТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИ ИНИЦИАТИВИ ИЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОПРАВДАНИ ИНВЕСТИЦИИ

    Между изследователи, политици и финансисти се води разгорещен спор относно ролята на офшорните зони в съвременната глобална икономика. Коя е причината инвеститорите да насочват спестяванията си към офшорните зони – дали те са мотивирани от икономически причини или го правят просто за да реализират някакви престъпни намерения, използвайки статута ...

  • УТВЪРЖДАВАНЕ НА БНБ КАТО ЦЕНТРАЛНА БАНКА

    Създаването на Централната банка и изграждането на банковата система у нас започва едва в края на XIX век – след освобождението ни от турско робство. В своята над 120-годишна история българското банково дело преживява редица върхове и спадове, за да достигне до съвременното си състояние. В настоящото изследване ще акцентираме върху обособяването и ...