СВОБОДНИТЕ ЗОНИ КАТО СРЕДСТВО ЗА ДЪРЖАВНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ

Автори

Ключови думи
свободна зона, безмитна зона, държавно регулиране, финансови стимули, митнически преференции

Резюме
Свободните зони се появяват на определен етап от развитието на националното стопанство като нова форма на взаимодействие във външната търговия и външноикономическите връзки на дадена страна. Една от най-често използваните разновидности на свободните зони са безмитните. Балансираното постигане на множеството цели, чрез създаване на свободни зони ни довежда до извода, че те могат да бъдат и средство за държавно иконо¬мическо регулиране. Въпреки че почти всички условия за развитие на свободните зони в България са налице, тяхната дейност, а оттам и значение за икономиката ни намалява. Въпросът, който възниква, е как би могло да се промени това. Като по-важни биха могли да се откроят следните основни насоки в развитието на свободните зони в България: промяна в изискванията към наемателите в нормативната уредба, относно технологичното равнище и вида на производствата, развивани в свободните зони; данъчни преференции за инвеститорите; превръщане на свободните зони в производствени площадки, където се използват нови технологии; използване и на режимния подход при създаването на свободните зони в България; оторизиране на държавен орган, който да организира, координира и контролира дейността на свободните зони на територията на страната; определяне на приоритетни цели при функционирането на свободните зони. Всичко това ще даде възможности за установяване точното място и ролята на свободните зони и ще ги направи ефективно средство за държавно регулиране на икономиката.

JEL Класификатор: H2
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 11
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ОЧИС

    През призмата на изследване на развитието в блоковата среда на страните от групата за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) е налице възможност за оценяване на пулса и темпа на икономическото развитие и възможностите на България, Румъния и Гърция (страните от ЧИС, членки на ЕС) да развиват потенциала си за растеж. За нас с особената си ...

  • ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ФИРМАТА СЪС СОБСТВЕНИ КАПИТАЛИ

    Финансирането със собствени капитали е в основата на вземането на правилни инвестиционни решения, ангажира банките, обезпечава нарастването на производството и паричните постъпления, укрепва позициите й на националните и международните пазари. В условията на икономическа криза, при наличието на кредитна рестрикция и ограничен достъп до капиталовия ...

  • ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА И НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАНКОВИЯ МАРКЕТИНГ СЛЕД ФИНАНСОВА КРИЗА

    В условията на световна финансова и икономическа криза и глобален банков срив, ефективният банков маркетинг ще е в основата на успешното стабилизиране на банковата система. Динамичните и превратни промени в банковото дело налагат основно преосмисляне на концепциите за стратегическо маркетинг планиране и прогнозиране по отношение на клиенти, ...